wtorek, 24 kwietnia 2018

Newsroom

Czy obligacje węgierskie są bezpieczniejsze od polskich?

Darek Frańczak* | 10 stycznia 2017
Określenie adekwatnych poziomów rentowności dla obligacji skarbowych, z uwagi na wielość czynników, nie jest zadaniem ani łatwym ani jednoznacznym.

Powszechnie akceptowane oceny agencji ratingowych mają swoje ograniczenia w postaci okresowości przeglądów, znacznej roli historycznych danych czy uznaniowości oceny. Modelowym przykładem na powiązanie rentowności papierów skarbowych z ryzykiem niewypłacalności winna być strefa euro. Występujące różnice są tam jednak sztucznie minimalizowane działaniami Europejskiego Banku Centralnego wspierającymi carry-trading i ograniczającymi spready kredytowe.

Głównym problemem przy ocenie atrakcyjności obligacji skarbowych są kwestie walutowe (waluta krajowa jest podstawą dla globalnego zadłużenia skarbowego). Można je sprowadzić do kosztu pieniądza, którego dobrym wyznacznikiem jest oficjalna stopa procentowa lub rynek międzybankowy.

Nie ulega wątpliwości, że obserwowany w ostatnich tygodniach wzrost rentowności ma charakter globalny. Warte analizy jest jednak relatywne zachowanie polskiego rynku, szczególnie w odniesieniu do porównywalnych Węgier.

Rentowność 10-letnich obligacji polskich i węgierskich

Źródło: obliczenia własne.

W ujęciu nominalnym dostrzegamy silną kompresję spreadu pomiędzy Polską, a Węgrami trwającą od 2012 roku (obniżka ratingu Węgier - co źle świadczy o działaniu agencji ratingowych). Aktualnie rentowności polskich obligacji są wyższe niż węgierskich - jest to anomalia historyczna, tym bardziej, że rating Polski (A-), jest o 3 szczeble wyższy niż węgierski (BBB-). Nie oznacza to jednak, że ryzyko kredytowe Polski i Węgier jest tożsame, bowiem rynkowe CDS-y (mierzące ryzyko niewypłacalności) są o około 40-50 p.b. wyższe dla Węgier.

Analizując politykę banków centralnych dostrzegamy łagodniejsze nastawienie węgierskiego banku centralnego, który utrzymuje oficjalne stopy procentowe na poziomie niższym niż stopa NBP o 0,6 p.p. Dodatkowo na Węgrzech dzięki niekonwencjonalnym działaniom w ostatnich tygodniach obniżono stawki międzybankowe do poziomu 0,3%, co sumarycznie skutkuje niższym o ponad 1 p.p. kosztem krótkoterminowego finansowania (1,3 p.p. porównując rynek międzybankowy). Warto odnotować, że koszt krótkoterminowego finansowania na Węgrzech spadł na przestrzeni 2016 roku o około 1 p.p., podczas gdy w Polsce praktycznie nie uległ zmianie.

Relatywnie dobre zachowanie obligacji węgierskich, na tle polskiego długu skarbowego, jest w dużej części (nie jest to jedyny czynnik) pochodną działania banków centralnych i bardziej jastrzębiego nastawienia NBP-u niż węgierskiego MNB. W rezultacie obecnie niższe koszty finansowania krótkoterminowego z nawiązką kompensują różnicę w ryzyku kredytowym.

* Autor jest pasjonatem rynków kapitałowych z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży finansowej.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Głowy w popiele

  20 kwietnia 2018
  GetBack infekuje innych emitentów. Nawet obligacje Kruka spadły poniżej nominału, w przypadku Bestu rentowność niektórych serii przekracza oprocentowanie o 2 pkt proc. Tak rynek dyskontuje potencjalne kłopoty z plasowaniem nowych emisji.
  czytaj więcej
 • Miesięcznik kredytowy – DM Michael/Ström (01.2017)

  10 stycznia 2017
  Analityk DM Michael/Ström o najważniejszych wydarzeniach na Catalyst.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI: Zamach na pożyczkodawców

  10 stycznia 2017
  Po listopadowych zawirowaniach na rynkach finansowych, grudzień przyniósł wyczekiwane uspokojenie. Choć w przypadku polskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych korekta rentowności, mimo dużej zmienności, wyniosła tylko 2 bps (3,63 proc. na koniec grudnia), to rynek Catalyst odreagował mocniej.
  czytaj więcej

Emisje