czwartek, 13 sierpnia 2020

Newsroom

Fast Finance porozumiało się z właścicielem nienotowanych obligacji

mld | 20 grudnia 2019
Znajdująca się w restrukturyzacji spółka zawarła porozumienie z właścicielem papierów dłużnych serii R i S w sprawie ich spłaty z przedmiotu zabezpieczenia.

Spółka nie ujawnia wartości porozumienia zawartego z osobą fizyczną i trzema kontrolowanymi przez nią spółkami. Na koniec 2018 r. papiery serii R i S, których dotyczy sprawa, warte były w sumie 3,96 mln zł.

Celem zawartego porozumienia ma być określenie zasad podziału środków uzyskanych z realizacji zabezpieczeń. 

Zgodnie z zawartym porozumieniem kwoty środków uzyskanych przez spółkę w ramach realizacji zabezpieczeń obligacji serii R i S będą dzielone pomiędzy spółkę i wierzycieli w ustalonych w porozumieniu proporcjach – poinformowało Fast Finance.

Jak wskazano, kwoty uzyskiwane bezpośrednio z realizacji zabezpieczeń obligacji serii R i S przez wierzycieli będą zaliczane na poczet płatności należnych danemu wierzycielowi.

To kolejna już próba porozumienia się Fast Finance z właścicielami pozagiełdowych papierów dłużnych. Ponad rok temu spółka zawarła umowy z właścicielami papierów serii L, P, R, S i T, wśród których był też Distressed Assetes FIZAN, aktualnie przewodniczący rady wierzycieli spółki. Zawarta wówczas umowa została jednak zerwana we wrześniu tego roku. 

Obecne na GPW, ale zawieszone, obligacje Fast Finance to z kolei seria M, do niedawna warta 4,7 mln zł. Aktualnie zadłużenie z niej wynikające powinno być niższe, ponieważ administrator zabezpieczenia, który przejął rok temu przedmiot zastawu, zaczął niedawno wypłacać obligatariuszom pierwsze pieniądze. Inwestorzy, którzy dopełnili formalności (papiery rozliczane są poza KDPW), na razie otrzymali 7,55 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje