środa, 22 maja 2019

Newsroom

Fast Finance zawiąże 74,7 mln zł rezerw

msd | 19 lutego 2019
Znajdujący się windykator zawiąże wysokie rezerwy na od dawna poddawane w wątpliwość pożyczki. Rezerwy obejmą także nierozliczone zaliczki pobrane przez byłych członków zarządu.

Łączna kwota rezerw to 74,7 mln zł, z czego 56,1 mln zł to udzielone w przeszłości pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami (w tym 41 mln zł kapitału) oraz 18,6 mln zł nierozliczonych zaliczek, które pobrał były zarząd. Na obie pozycje przy okazji ostatniego sprawozdania półrocznego uwagę zwracał audytor, wskazując wówczas, że spółka powinna obniżyć kapitały własne o około 95 proc. (z 76,5 mln zł do ok. 3,8 mln zł).

Sam temat udzielonych przez Fast Finance wątpliwych pożyczek znany był jednak znacznie wcześniej, niż tylko z ostatniego raportu biegłego. Obligacje.pl zwracały na nie uwagę już od co najmniej 2014 r.

Zawiązane rezerwy obciążyć mają raport za III kwartał ubiegłego roku, którego Fast Finance wciąż nie opublikowało. Z tego też powodu obrót akcjami i obligacjami spółki pozostają zawieszone.

W październiku spółka przestała obsługiwać obligacyjne zadłużenie. Nie wypłaciła wówczas części kapitału od notowanych na Catalyst obligacji FFI0121. W grudniu administrator zastawu przejął wierzytelności stanowiące zastaw tego długu. W styczniu zaś sąd otworzył wobec spółki postępowanie układowe, a w lutym wyznaczył dla jej obligatariuszy kuratora. Obok zabezpieczonej serii FFI0121, a więc co do zasady nieobjętej postępowaniem restrukturyzacyjnym, Fast Finance ma też pięć innych serii obligacji. 

W czerwcu Jacek Daroszewski, prezes i jeden z dwóch głównych akcjonariuszy Fast Finance, zrezygnował z szefowania spółce. Zawarł też umowę sprzedaży jej wszystkich posiadanych przez siebie akcji. Ostatecznie większość z tych akcji trafiła do Marcina Pomirskiego, który w 2017 r. miał udzielić Jackowi Daroszewskiemu pożyczki na 13,5 mln zł zabezpieczonej na majątku Fast Finance. O takiej umowie i ciążącym na spółce ryzyku poinformowano dopiero w lipcu, gdy wierzyciel Jacka Daroszewskiego wystąpił już o nadanie klauzuli wykonalności uprawniającej do prowadzenia egzekucji z majątku Fast Finance na kwotę 14,3 mln zł.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje