poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

GPW nie chce kolejnych obligacji PBG na Catalyst

msd | 03 czerwca 2019
Giełda Papierów Wartościowych nie zgodziła się na wprowadzenie do obrotu trzech kolejnych serii układowych obligacji budowlanej spółki.

Według PBG, jako uzasadnienie swojej decyzji GPW miała powołać się na treść odmowy wyrażenia opinii przez audytora do sprawozdania finansowego spółki za 2018 r. Ponadto, na decyzji Giełdy miał też zaważyć fakt, że PBG wystąpiło do obligatariuszy z wnioskiem o zmianę harmonogramu wykupu ośmiu serii obligacji. Wreszcie GPW wzięła też pod uwagę „ryzyko związane z nieterminowym wykonaniem części zobowiązań wynikających z postanowień układu”.

Tymczasem decyzja GPW o niewprowadzeniu obligacji PBG do obrotu, przynajmniej dla niektórych serii, może oznaczać naruszenie warunków emisji, co postawiłoby spółkę w jeszcze trudniejszej sytuacji.

Zarząd spółki informuje, iż podejmie rozmowy, mające na celu uzgodnienie z obligatariuszem zmiany wskazanego w warunkach emisji obligacji terminu, do którego spółka zobligowana będzie dokonać wprowadzenia (…) trzech serii obligacji do obrotu w ramach ASO, tak by niewprowadzenie obligacji serii G3 lub H3 lub I3 do obrotu w ramach ASO, nie stanowiło podstawy wcześniejszego wykupu wskazanych trzech serii obligacji – podało PBG.

Miesiąc temu, przy okazji publikacji sprawozdania za 2018 r., budowlana spółka informowała o wystąpieniu do obligatariuszy z wnioskiem o przełożenie terminu wykupu układowego długu, którego cześć notowana jest na Catalyst.

Najbliższe wykupy czekają PBG na koniec czerwca. Spółka musi spłacić wówczas obligacje serii G, G1 oraz G3 o łącznej wartości 61,9 mln zł (pierwsze dwie są notowane na GPW). To właśnie od zgody obligatariuszy na przesunięcie terminów wykupu – jak wynika ze sprawozdania za 2018 r. –  PBG uzależnia możliwość kontynowania działalności.

PBG od 2016 r. realizuje postanowienia układu, w ramach którego ma spłacić jeszcze 442,4 mln zł zobowiązań, w tym 347,3 mln zł obligacji.

Część układowych obligacji PBG wprawdzie znajduje się na Catalyst, ale nie dochodzi nimi do żadnych transakcji.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje