czwartek, 14 listopada 2019

Newsroom

PBG chce zmiany terminu spłaty obligacji układowych

msd | 06 maja 2019
Budowlana spółka wystąpiła do właścicieli dziewięciu serii papierów dłużnych z wnioskiem o przełożenie terminu wykupu. Zgoda wierzycieli jest warunkiem kontynuowania działalności.

Wniosek o przesunięcie terminu spłaty obejmuje dziewięć serii obligacji wyemitowanych w ramach układu, z czego sześć notowanych jest na Catalyst. Najbliższe wykupy czekają PBG w czerwcu tego roku. Spółka musi spłacić wówczas obligacje serii G, G1 oraz G3 o łącznej wartości 61,9 mln zł (pierwsze dwie są notowane na GPW). To właśnie od zgody obligatariuszy na przesunięcie terminów wykupu – jak wynika ze sprawozdania za 2018 r. –  PBG uzależnia możliwość kontynowania działalności.

(…) Konieczność renegocjacji z obligatariuszami terminów wykupu poszczególnych serii obligacji wynika z opóźnienia w realizacji procesu dezinwestycji, tj. dezinwestycji obejmującej wyjście z projektu deweloperskiego na Ukrainie oraz sprzedaży nieruchomości należącej do spółki z grupy PBG DOM – podano w sprawozdaniu finansowym PBG za 2018 r.

Na potrzeby przesunięcia terminów spłaty obligacyjnych długów budowlana spółka ma zwołać zgromadzenia obligatariuszy.

Celem spółki jest uzgodnienie akceptowalnego dla obligatariuszy harmonogramu wykupu obligacji, który uwzględniać będzie aktualne założenia i szacunki zarządu spółki w zakresie wpływów środków finansowych na ich spłatę – poinformowano w komunikacie bieżącym.

W samym sprawozdaniu finansowym PBG przyznaje jednak, że „nie jest jeszcze możliwe wskazanie nowego harmonogramu wykupu obligacji, który mógłby zostać poddany pod głosowanie zgromadzenia obligatariuszy, ponieważ będzie to elementem rozmów z obligatariuszami”.

PBG od 2016 r. realizuje postanowienia układu, w ramach którego ma spłacić jeszcze 442,4 mln zł zobowiązań, w tym 347,3 mln zł obligacji. W czerwcu i grudniu tego roku zapadają bowiem papiery kolejno na 61,9 mln zł oraz 46,9 mln zł, a w czerwcu 2020 r. do spłaty pozostaje 239,4 mln zł. Terminy te, jak się okazuje, mają być jednak renegocjowane.

W ramach procesu dezinwestycji i innych działań PBG chce pozyskać jeszcze 443,6 mln zł na spłatę zobowiązań układowych, w tym 280 mln zł z refinasnowania raty balonowej, 80 mln zł ze sprzedaży projektu deweloperskiego w Kijowie i 62,9 mln zł ze spłaty pożyczek przez spółki zależne.

Od rozpoczęcia wykonywania układu PBG spłaciło 208,2 mln zł zobowiązań, w tym 136 mln zł wynikające z obligacji.

W ubiegłym roku grupa PBG miała 1,32 mld zł przychodów ze sprzedaży i 53,3 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej. Przy 1,57 mld zł sumy bilansowej budowlana grupa miała 1,37 mld zł zobowiązań. Kapitał własny to wprawdzie 194,5 mln zł, ale na poziomie jednostki dominującej – realizującej układ – był on ujemny (minus 191,7 mln zł). 

Część układowych obligacji PBG wprawdzie znajduje się na Catalyst, ale nie dochodzi nimi do żadnych transakcji. 

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Rekordowa gotówka w Develii

  14 listopada 2019
  Deweloper na koniec września wykazywał 622,3 mln zł środków pieniężnych. Takiej góry pieniędzy jeszcze nie miał. Do rekordowo niskich poziomów spadły wskaźniki zadłużenia, wzrosły zaś płynnościowe.
  czytaj więcej
 • Mniejszy dług netto Erbudu

  14 listopada 2019
  Podobnie jak w ubiegłych latach (choć są od tej reguły wyjątki) Erbud wygenerował w III kwartale dodatnie przepływy operacyjne i zwiększył stan gotówki, co pozwoliło na spadek zadłużenia netto oraz związanych z nim wskaźników.
  czytaj więcej
 • Kolejna krótkoterminowa emisja od Pekao Faktoring

  13 listopada 2019
  Faktoringowa spółka uplasowała trzymiesięczne papiery o wartości nominalnej 100 mln zł, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
  czytaj więcej
 • PBS w Ciechanowie zmalał w III kwartale

  13 listopada 2019
  Suma bilansowa Polskiego Banku Spółdzielczego spadła w III kwartale o 5 mln zł do 617,7 mln zł na koniec września. Po stronie aktywów bank skurczył się głównie o posiadane dłużne papiery wartościowe.
  czytaj więcej

Emisje