niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

PBG chce zmiany terminu spłaty obligacji układowych

msd | 06 maja 2019
Budowlana spółka wystąpiła do właścicieli dziewięciu serii papierów dłużnych z wnioskiem o przełożenie terminu wykupu. Zgoda wierzycieli jest warunkiem kontynuowania działalności.

Wniosek o przesunięcie terminu spłaty obejmuje dziewięć serii obligacji wyemitowanych w ramach układu, z czego sześć notowanych jest na Catalyst. Najbliższe wykupy czekają PBG w czerwcu tego roku. Spółka musi spłacić wówczas obligacje serii G, G1 oraz G3 o łącznej wartości 61,9 mln zł (pierwsze dwie są notowane na GPW). To właśnie od zgody obligatariuszy na przesunięcie terminów wykupu – jak wynika ze sprawozdania za 2018 r. –  PBG uzależnia możliwość kontynowania działalności.

(…) Konieczność renegocjacji z obligatariuszami terminów wykupu poszczególnych serii obligacji wynika z opóźnienia w realizacji procesu dezinwestycji, tj. dezinwestycji obejmującej wyjście z projektu deweloperskiego na Ukrainie oraz sprzedaży nieruchomości należącej do spółki z grupy PBG DOM – podano w sprawozdaniu finansowym PBG za 2018 r.

Na potrzeby przesunięcia terminów spłaty obligacyjnych długów budowlana spółka ma zwołać zgromadzenia obligatariuszy.

Celem spółki jest uzgodnienie akceptowalnego dla obligatariuszy harmonogramu wykupu obligacji, który uwzględniać będzie aktualne założenia i szacunki zarządu spółki w zakresie wpływów środków finansowych na ich spłatę – poinformowano w komunikacie bieżącym.

W samym sprawozdaniu finansowym PBG przyznaje jednak, że „nie jest jeszcze możliwe wskazanie nowego harmonogramu wykupu obligacji, który mógłby zostać poddany pod głosowanie zgromadzenia obligatariuszy, ponieważ będzie to elementem rozmów z obligatariuszami”.

PBG od 2016 r. realizuje postanowienia układu, w ramach którego ma spłacić jeszcze 442,4 mln zł zobowiązań, w tym 347,3 mln zł obligacji. W czerwcu i grudniu tego roku zapadają bowiem papiery kolejno na 61,9 mln zł oraz 46,9 mln zł, a w czerwcu 2020 r. do spłaty pozostaje 239,4 mln zł. Terminy te, jak się okazuje, mają być jednak renegocjowane.

W ramach procesu dezinwestycji i innych działań PBG chce pozyskać jeszcze 443,6 mln zł na spłatę zobowiązań układowych, w tym 280 mln zł z refinasnowania raty balonowej, 80 mln zł ze sprzedaży projektu deweloperskiego w Kijowie i 62,9 mln zł ze spłaty pożyczek przez spółki zależne.

Od rozpoczęcia wykonywania układu PBG spłaciło 208,2 mln zł zobowiązań, w tym 136 mln zł wynikające z obligacji.

W ubiegłym roku grupa PBG miała 1,32 mld zł przychodów ze sprzedaży i 53,3 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej. Przy 1,57 mld zł sumy bilansowej budowlana grupa miała 1,37 mld zł zobowiązań. Kapitał własny to wprawdzie 194,5 mln zł, ale na poziomie jednostki dominującej – realizującej układ – był on ujemny (minus 191,7 mln zł). 

Część układowych obligacji PBG wprawdzie znajduje się na Catalyst, ale nie dochodzi nimi do żadnych transakcji. 

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje