wtorek, 31 marca 2020

Newsroom

PBG ponownie przesunęło wykup obligacji układowych

msd | 22 listopada 2019
Tym razem budowlana spółka przesunęła termin spłaty trzech serii papierów dłużnych z 21 listopada do 20 grudnia.

Dla obligacji serii G, G1 i G3 o łącznej wartości blisko 60 mln zł to już kolejna zmiana terminu wykupu, który pierwotnie miał się odbyć jeszcze w czerwcu tego roku. Tym razem zgromadzenie obligatariuszy każdej z serii wyraziło zgodę na przesunięcie terminu spłaty do 20 grudnia. Tymczasem niecałe dwa tygodnie później, 31 grudnia, zapadać mają trzy kolejne emisje o łącznym nominale ponad 43 mln zł.

Zresztą określony na 20 grudnia termin wykupu najpewniej nie jest tym ostatecznym. Jak wynika z protokołu zgromadzeń obligatariuszy, do tego dnia spółka zobowiązuje się bowiem dołożyć dodatkowe zabezpieczenie, ale też dokonać dodatkowych uzgodnień z wierzycielami.

Pomimo ostatnich decyzji zgromadzeń obligatariuszy o prolongacie, część obligacji widnieje w rejestrze KDPW jako default.

Każda z dziewięciu serii obligacji, dla której w miniony czwartek odbyło się zgromadzenie obligatariuszy, to dług układowy. Jego łączny nominał przekracza 319 mln zł przy terminach wykupu sięgających najdalej czerwca przyszłego roku.

Obligacje PBG znajdują się w portfelach banków i funduszy. 

Na Catalyst notowane są cztery serie długu budowlanej spółki. Do transakcji nim jednak nie dochodzi.

Niedawno GPW odmówiła PBG wprowadzenia do obrotu kolejnych serii obligacji, tłumacząc to odmową wydania opinii audytora do sprawozdania rocznego PBG oraz ryzykiem nieterminowego wykonania zobowiązań układowych.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje