poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

PBG zwołuje kolejne zgromadzenia obligatariuszy

msd | 27 sierpnia 2019
Budowlana spółka chce, aby właściciele układowych obligacji serii G, G1 oraz G3 wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji.

W opublikowanym ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzeń obligatariuszy PBG nie precyzuje, o jakie zmiany warunków emisji może chodzić. Wobec faktu, że termin zgromadzenia obligacji zwołano na 16 września, czyli dzień, w którym przypada termin wykupu długu, intencje spółki wydają się jasne.

Wygasające 16 września papiery serii G, G1 oraz G3 to dług wyemitowany w ramach układu zawartego przez PBG z wierzycielami. Łączna nominalna wartość tych obligacji to około 60 mln zł. Ich właścicielami są głównie banki, fundusze inwestycyjne oraz emerytalne.

PBG już raz przesunęło termin spłaty obligacji G, G1 oraz G3. Pierwotnie papiery te miały bowiem wygasać 30 czerwca tego roku.

Kolejne serie układowych papierów dłużnych PBG wygasać będą 31 grudnia tego roku.

O konieczności przesunięcia terminów wykupu budowlana spółka informowała w raporcie finansowym za 2018 r., gdzie kontynuację działalności uzależniła właśnie od porozumienia z obligatariuszami.

Na Catalyst notowane są aktualnie cztery serie układowego długu PBG z terminami spłaty w grudniu tego roku i czerwcu przyszłego roku. Kolejnych papierów spółki GPW już nie dopuściła do obrotu, co uzasadniono odmową wydania opinii przez audytora do ostatniego sprawozdania rocznego. Giełda zwróciła też uwagę na „ryzyko związane z nieterminowym wykonaniem części zobowiązań wynikających z postanowień układu”.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje