czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

PBS w Ciechanowie chce zmienić sposób wyceny kredytów

msd | 12 listopada 2019
Polski Bank Spółdzielczy złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na stosowanie indywidualnego modelu klasyfikacji kredytów i kalkulacji rezerw.

Bank chce, aby KNF zgodziła się na wdrożenie nowych zasad klasyfikacji oraz wyceny wartości bilansowej ekspozycji kredytowych w oparciu o standard MSSF 9.

MSSF 9 to obowiązujący od początku 2018 r. standard dotyczący wyceny instrumentów finansowych. Wdrożyć go musiały wszystkie giełdowe banki komercyjne, ponieważ są one zobowiązane raportować według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zwolnione z obowiązku wdrożenia MSSF 9 były jednak banki spółdzielcze, ponieważ przygotowują one sprawozdania zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Na koniec I półrocza Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie wykazywał 48,8 proc. kredytów zagrożonych brutto (45,5 proc. netto). Bank jest w trakcie realizacji planu naprawy, w ramach którego powoli stara się poprawić jakość portfela kredytowego i – nieco skuteczniej – poprawia też pozycję kapitałową.

Bank zobowiązał się opublikować wybrane dane finansowe za III kwartał w najbliższą środę (banki spółdzielcze nie publikują sprawozdań kwartalnych).

Na Catalyst notowane są cztery serie podporządkowanych obligacji PBS w Ciechanowie z terminami spłaty od czerwca przyszłego roku do września 2027 r. Najbliższe wykupu papiery BSC0620 wyceniane są na 94,1 proc. nominału. Najdłuższe zaś obligacje BSC0927 notowane są po 77 proc. Oznacza to odpowiednio 15,2 oraz 9,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje