piątek, 23 lutego 2024

Newsroom

PGE zainwestuje ponad 125 mld zł do 2030 r.

msd | 29 sierpnia 2023
Energetyczny koncern oczekuje osiągnąć łącznie ponad 90 mld zł zysku EBITDA w latach 2024-2030, inwestując w tym czasie ponad 125 mld zł, wynika ze zaktualizowanej strategii. W przyszłym roku chce ruszyć z programem zielonych obligacji.

Po wydzieleniu aktywów węglowych grupa PGE zamierza skoncentrować się na dekarbonizacji oraz poprawie efektywności, co – wg zapowiedzi – miałoby czynić z niej lidera transformacji energetycznej. Do wzmocnienia obecnych obszarów działalności, jak energetyka odnawialna, ciepłownictwo, dystrybucja, czy sprzedaż hurtowa i detaliczna, koncern dołączyć ma natomiast energetykę jądrową, a także elektrownie gazowe. 

Realizowane w ramach strategii inwestycje pochłonąć mają ponad 125 mld zł w latach 2024-2030, w tym około 25 proc. zostałoby pokryte ze źródeł preferencyjnych. Niemniej, większość finansowania miałaby się opierać o banki komercyjne i papiery dłużne.

- Chcemy uruchomić program zielonych obligacji w przyszłym roku. W Polsce, a później może za granicą – powiedział podczas konferencji prasowej Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. 

Według zapowiedzi, w latach 2024-2030 grupa miałby wypracować w sumie ponad 90 mld zł zysku EBITDA, który docelowo w samym 2030 r. przekroczyłby 15 mld zł. W tym czasie koszty stałe grupy mają natomiast zostać ograniczone o 7-10 proc. w ujęciu realnym. 

„Prowadzenie kapitałochłonnych programów inwestycyjnych i wdrażanie nowych usług wymaga zapewnienia przewidywalności finansowej modelu biznesowego. Pomoże w tym zwiększenie efektywności kosztowej, skrócenie czasu osiągania dodatnich przepływów pieniężnych i niskie koszty finansowania” – napisano w prezentacji przedstawiającej zaktualizowaną strategię. 

W pierwotnej strategii, ogłoszonej w 2020 r., grupa PGE zakładała poniesienie 75 mld zł nakładów inwestycyjnych w latach 2021-2030. Oczekiwany na 2030 r. zysk EBITDA wyznaczono wówczas na ponad 6 mld zł.

Zgodnie z założeniami, w 2030 r. ponad 50 proc. produkowanej przez PGE energii elektrycznej pochodzić ma ze źródeł odnawialnych, a 10 lat później ma to być ponad 70 proc. Do 2040 r. grupa miałaby też osiągnąć zerową emisję CO2 w ujęciu netto.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji PGE z terminami spłaty w 2026 i 2029 r., za które spółka płaci kolejno 1,2 i 1,4 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Sprzedający kwotują je po 101 proc. nominału.

Więcej wiadomości o PGE S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst