niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (kwiecień 2021)

Szymon Jędrzejewski i Mateusz Wojdała, DM NWAI | 18 maja 2021
W kwietniu obrót na Catalyst osiągnął 307,25 mln zł, co jest wartością znacznie powyżej 12-miesięcznej średniej (236,3 mln zł). Jest to też o 44 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

W kwietniu Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR spadł z 2,71 proc. do 2,54 proc. Uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,56 proc. (0,6 proc. w marcu).

Z analizowanych sektorów wzrosty ZDM odnotowano dla zaledwie 5 z nich: Chemia (+34 p.b.), Budownictwo (+27 p.b.), Retail (+14 p.b.), Inne Usługi (+6 p.b.) i Paliwa, Gaz, Energia (+1 p.b.). Spadki rentowności dotknęły 12 sektorów, w tym najwięcej Getin Noble Bank (-213 p.b.). Oprócz tego duże spadki odnotowały sektory Usług Finansowych (-150 p.b.) i Medycyna (-60 p.b.)

Wzrosty ZDM dla obligacji sektora Chemia są wynikiem spadku ceny prawie wszystkich obligacji wyemitowanych przez PCC Rokita. Na 11 notowanych serii spółki, zaledwie jedna – PCR0426 nie straciła na wartości. Spadki na pozostałych obligacjach nie były jednak duże, każda z serii potaniała średnio o 1,1 proc. Przyczyny spadków cen obligacji można upatrywać w raportach bieżących PCC Rokita. 19 marca spółka poinformowała o wcześniejszym wykupie wszystkich obligacji PCR1123 o wartości 13,77 mln zł, PCR0223 o wartości 25 mln zł i PCR0623 o wartości 25 mln zł. Dzień wcześniejszego wykupu ustalono na 20 maja.

Po kilku miesiącach wyprzedaży obligacji Getin Noble Banku, kwiecień przyniósł mocne odbicie cen. Na 16 notowanych serii obligacji banku, 12 odnotowało wzrost kursu o średnio 10,6 proc., a 9 z nich znalazło się w rankingu 10 największych wzrostów. Póki co, wzrosty te należy traktować jako korektę po mocnych spadkach cen, a większość obligacji Getinu na koniec kwietnia wyceniona była między 60-75 proc. nominału, co w zależności od serii daje 18-25 proc. rentowności brutto.

Za spadek ZDM w sektorze Usług Finansowych odpowiadają głównie obligacje Europejskiego Centrum Odszkodowań. Seria EUC0423 podrożała z 77,02 proc. nominału na 85 proc. nominału na koniec kwietnia, co daje ok. 17 proc. rentowności brutto. Spółka 14 kwietnia przeprowadziła okresową amortyzację obligacji w wysokości 707 tys. zł (3 proc. nominału), tego samego dnia wzrosła również marża – z 6 do 8 pkt proc. 27 kwietnia emitent opublikował wyniki finansowe za 2020r. Przychody i zysk netto wyniosły odpowiednio 62 mln zł i 7 mln zł, wobec 75 mln zł i 7,4 mln zł w 2019r.

Obroty

W kwietniu obrót na Catalyst osiągnął 307,25 mln zł, co jest wartością znacznie powyżej 12-miesięcznej średniej (236,3 mln zł). Jest to wartość wyższa o 44 proc. od obrotów wygenerowanych w marcu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 3,07 mln zł i jest dużo niższa niż marcu (18,78 mln zł).

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 118,6 mln zł. Jest to dość znaczący spadek w stosunku do 140,2 mln zł osiągniętych w marcu. Wartość kwietniowa jest również poniżej 12 – miesięcznej średniej (130 mln zł). Za spadkiem wartości względem marca odpowiada głównie sektor Przemysł, na którym obroty wyniosły 5,8 mln zł wobec 18,1 mln zł przed miesiącem. Największa poprawę obrotów odnotował sektor Pożyczki – 5,5 mln zł wobec zaledwie 20 tys. w marcu.

Za spadek obrotu w sektorze Przemysł odpowiadają dwie serie: FMF0624 i KGH0629. Na obligacjach Famuru obrót spadł z 4,03 mln zł w marcu do zaledwie 10 tys. osiągniętych jedną transakcją 19 kwietnia. Seria KGH0629 wygenerowała 3,26 mln zł, co oznacza spadek o 10,5 mln w stosunku do marca. Obligacje te podrożały o 0,82 proc. i na koniec kwietnia zostały wycenione na 102,2 proc nominału, co daje ok. 1,6 proc. rentowności.

Jeśli chodzi o segment Pożyczki to wzrost obrotu jest zasługą serii YOL7221 wyemitowanej przez YOLO. Obrót w kwietniu wyniósł 5,4 mln zł wobec zaledwie 15 tys. zł w marcu. Tak duża zmiana jest wynikiem działania spółki, która na początku kwietnia poinformowała o zamiarze przeprowadzenia przedterminowego wykupu całej emisji wartej 8 mln zł. W kolejnych raportach bieżących z 14 i 15 kwietnia dowiedzieliśmy się o zakupie przez spółkę łącznie 5,3 mln zł.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 39,5 mln zł wobec 33,7 mln zł przed miesiącem. Za tym wzrostem stoi znacznie większy obrót na dwóch seriach: FPC0328 i FPC0725. Obrót na obligacjach FPC0328 wzrósł o 3,7 mln zł do 6,3 mln zł, a na FPC0725 wzrósł aż o 15,5 mln zł do 20,2 mln zł. W obu przypadkach wiązało się to z korektą notowań, seria FPC0328 potaniała o 0,7 proc. a FPC0725 o 0,4 proc. Na pozostałych seriach z tego sektora odnotowano spadek obrotu, największy na serii FPC0630, z 13,9 mln zł na 7,8 mln zł.

Jeżeli chodzi o zestawienie obrotów pod względem emitentów, to po raz kolejny najwyższe odnotowały obligacje BGK – wartość osiągnęła 39,3 mln zł i była wyższa o 5,7 mln zł niż w marcu. Drugie miejsce zajął PKN Orlen z obrotem na poziomie 16,3 mln zł. Wynik ten był lepszy o 2,3 mln zł w porównaniu z poprzednim miesiącem kiedy to spółka była na trzecim miejscu w rankingu. Ostatnie miejsce na podium uzupełniło Ghelamco z 8,6 mln zł.

Zapadalność

W kwietniu do wykupu przypadało 8 serii obligacji o wartości 495,8 mln zł, z czego 470,8 mln zł zostało terminowo spłacone. Jedyną niewykupioną serią była GBK0421 o wartości 25 mln zł, wyemitowana przez Getback.

W maju wypada termin do wykupu 5 serii obligacji o łącznej wartości 4 297,9 mln zł. Na dzień dzisiejszy wiemy, że swoje obligacje o wartości 100 mln zł wykupiła Develia. Pozostali emitenci również nie powinni mieć problemu z wykupem swoich emisji.

Najwięcej obligacji do wykupu ma Europejski Bank Inwestycyjny – wartość serii EIB0521 to aż 4 mld zł, a jej wykup przypada na 25 maja. Relatywnie mniejsze emisje w maju wykupuje Kruk (135 mln zł), Ronson (47,9 mln zł) oraz PragmaGO (15 mln zł).

Nowe emisje

W kwietniu poprzez Agenta Emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 49 emitentów o łącznej wartości 3,74 mld zł i 166 mln euro. W marcu wartość emisji wyniosła 8,46 mld zł oraz 87 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 73,9 proc. zarejestrowanych emisji, co daje wartość 2,76 mld zł. Najwięcej wyemitował Volkswagen Financial Services – o wartości 700 mln zł, następnie Pekao Faktoring o wartości 700 mln zł oraz Pekao Leasing – prawie 600 mln zł.

Spółki znane z GPW uplasowały łącznie 534 mln zł, a kwiecień był kolejnym owocnym miesiącem dla deweloperów. Najwięcej wyemitowało Echo Investment – 188 mln zł, na stałe 5 proc. rocznie Emitent 22 kwietnia poinformował w raporcie bieżącym o przejęciu 66 proc. notowanej na GPW spółki Archicom. Wartość transakcji to 428,6 mln zł, a wyemitowane obligacje będą częścią zapłaty. Emisja ma być wprowadzona do obrotu, a jej dzień wykupu to 22.10.2024 r.

Kolejną dużą emisją w kwietniu była ta przeprowadzona przez Atal, a jej wartość to 120 mln zł. Subskrypcja obligacji odbyła się w dniach między 2-7 kwietnia, dokonanie ostatecznego przydziału 21 kwietnia, a debiut obligacji miał miejsce 29 kwietnia. 2 letnie obligacje objęło 25 inwestorów, którym emitent płaci WIBOR 6M + 2,15 pkt proc.

Niewiele mniej, bo 116 mln zł pozyskał Marvipol Development. Spółka za 3,5-letnie niezabezpieczone papiery płaci WIBOR 6M + marża (nie została ujawniona). Kilka dni przed emisją spółka poinformowała o nabyciu w celu umorzenia obligacji MVP0622 za 2,81 mln zł i MVP1222 za 12 mln zł.

15 kwietnia Ronson poinformował o wyemitowaniu 4-letnich obligacji o wartości 100 mln zł, za które płaci WIBOR 6M + 4 pkt proc. Jednocześnie spółki skupiła w celu umorzenia obligacje RON0521 za 10 mln zł i RON0123 za 2,25 mln zł.

Najmniej pośród deweloperów pozyskał I2 Development – 9,6 mln zł. Papiery zostaną wykupione w marcu 2024r., a ich oprocentowanie nie zostało ujawnione.

Debiuty

W kwietniu na Catalyst zadebiutowało sześć serii obligacji o łącznej wartości 393 mln zł. W marcu na rynek wprowadzono 19,48 mln zł, a w lutym 460 mln zł.

Największa debiutująca emisja została wyemitowana przez Atal – jej wartość wynosi 120 mln zł. Jej debiut przypadł na 29 kwietnia i do końca miesiąca nie zawarto na niej żadnej transakcji.

Na początku kwietnia kolejną emisję do obrotu wprowadził Lokum Deweloper. Seria LKD0423 o wartości 100 mln zł jest jak dotąd największą emisją wprowadzoną na GPW przez tego emitenta. Podobnie jak w przypadku emisji Atalu, do końca miesiąca nie zawarto żadnej transakcji.

15 kwietnia zadebiutowała seria ANW1123 i jest to pierwsza emisja wprowadzona na rynek przez spółkę Anwim. Operator sieci stacji paliw MOYA płaci obligatariuszom WIBOR 3M + 4 pkt proc, na koniec kwietnia obligacje zostały wycenione na 101 proc. nominału.

Pozostałe kwietniowe debiuty to obligacje wyemitowane przez Ronson – RON0425 o wartości 100 mln, Dekpol – DEK0824 o wartości 18 mln zł i Voxel – VOX0224 o wartości 5 mln zł.

Obligacje „covidowe”

W kwietniu w ramach dwóch przetargów obligacje sprzedał Bank Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 4,9703 mld zł.

15 kwietnia BGK wyemitował obligacje w ramach dwóch serii: FPC0328 i FPC0733 o łącznej wartości 1,86 mld zł. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0328 – 1,42 mld zł w ramach przetargu podstawowego + 114,5 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Seria została uplasowana przy 1,89 proc. rentowności. Serii FPC0733 sprzedano 306 mln zł w ramach przetargu podstawowego + 15,5 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Seria została uplasowana przy 2,42 proc. rentowności.

27 kwietnia BGK wyemitował obligacje w ramach trzech serii: FPC0328, FPC0733 i FPC1140 o łącznej wartości 3,1mld zł. Ponownie najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0328 – 2,96 mld zł w ramach przetargu podstawowego + 23 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Marża przy jakiej seria została uplasowana została zwiększona 0,001 proc. w stosunku do emisji z 15 kwietnia i wyniosła 1,891 proc. Serii FPC0733 sprzedano 31 mln zł, a serii FPC1140 100 mln zł przy rentownościach odpowiednio 2,38 proc. i 2,5 proc. W maju planowane są dwa przetargi sprzedaży obligacji – 12 maja, na którym wyemitowana ma zostać nowa obligacja zmiennokuponowa FPC0631, oraz 26 maja.

W kwietniu miały miejsce dwa posiedzenia NBP, na którym dokonano skupu 10,4 mld zł obligacji. Wśród skupionych obligacji znalazły się dwie serie obligacji „covidowych” – FPC0328, na którą NBP wydał 381 mln zł przy podaży 2,06 mld zł i FPC0630, na którą NBP wydał 300 mln zł przy podaży 1,58 mld zł. Terminy kolejnych operacji strukturalnych wyznaczono na 12 maja i 26 maja.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wyniosło odpowiednio 114,98 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wyniosło 56,6 mld zł (BGK: 36,8 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Fed dał odpowiedź

  24 września 2021
  Default Evergrande okazał się, póki co, wydarzeniem o skutkach ograniczonym do lokalnego rynku. Znacznie większe przełożenie na zachowanie inwestorów miał komunikat Fed, który w zasadzie potwierdził, że stałe oprocentowanie nie jest teraz najlepszym rozwiązaniem dla kupujących dług.
  czytaj więcej
 • Chiński deweloper może zatrząść rynkiem wysokodochodowych obligacji

  21 września 2021
  Deweloper Evergrande prawdopodobnie nie jest odpowiednikiem Lehman Brothers. Jego ewentualne bankructwo nie zagraża stabilności systemu finansowego, ale może mieć negatywne reperkusje dla obligacji korporacyjnych z rynków wschodzących.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (sierpień 2021)

  20 września 2021
  W sierpniu obrót obligacjami korporacyjnymi na Catalyst wyniósł 70,9 mln zł. To o 27,4 proc. mniej niż w lipcu. To również znacząco poniżej 12-miesięcznej średniej.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Skarbówki kradną show

  17 września 2021
  Sprzedaż obligacji oszczędnościowych sięgnęła 3,7 mld zł w sierpniu i już prawie 29 mld zł od początku roku. Dla porównania publiczne emisje certyfikatów funduszy obligacji korporacyjnych przynoszą ostatnio mniej niż 1 mln zł.
  czytaj więcej