niedziela, 25 lutego 2018

Newsroom

Rentowność obligacji skarbowych wpływa na segment korporacyjny

Darek Frańczak | 24 lutego 2017
Wzrastająca rentowność polskich obligacji skarbowych, przy stabilnych poziomach stawek WIBOR-u, zmniejsza atrakcyjność obligacji zmiennokuponowych.

Względna atrakcyjność segmentu korporacyjnego uzależniona jest od relacji pomiędzy krzywą rentowności a stawkami WIBOR-u. Aktualnie stroma krzywa rentowności sugeruje przyszłą presję inflacyjną, która modelowo powinna oddziaływać na wzrost kosztu pieniądza na rynku międzybankowym. Z drugiej strony aktualne rentowności na tym rynku są wypadkową działań RPP oraz nadpłynności sektora bankowego. Z tych przeciwstawnych czynników, najsilniej na krótkoterminowy koszt pieniądza oddziałuje polityka Narodowego Banku Polskiego, która według konsensusu rynkowego zakłada utrzymanie podstawowej stopy procentowej na niezmienionym poziomie w najbliższym czasie.

Skoro terminowe stopy procentowe istotnie wzrastają, a stawki na rynku międzybankowym pozostają stabilne, to atrakcyjność papierów korporacyjnych o zmiennym oprocentowaniu maleje.

Obligacje dziesięcioletnie vs WIBOR (w proc.)

Obligacje dziesięcioletnie vs WIBOR

Źródło: Stooq, obliczenia własne.

Pewną uproszczoną miarą obrazującą skalę tego zjawiska jest różnica pomiędzy benchmarkowymi obligacjami skarbowymi a stawkami WIBOR-u. Tak określona różnica wynosi aktualnie powyżej 2 pkt proc., co jest wartością praktycznie nieobserwowaną na przestrzeni ostatnich lat.

Obserwowane maksima są pochodną wysokich oczekiwań co do tempa inflacji, które wraz z ich potencjalną materializacją będą ciągnąć w górę stawki WIBOR-u. Proces ten będzie jednak rozłożony w czasie. Zachowanie to jest zgodne z opinią, że rynek międzybankowy jest najbardziej konserwatywny w dostosowaniu do zmieniających się warunków rynkowych.

Biorąc pod uwagę rozszerzone spready oraz opóźnienie rynku międzybankowego i potencjalne przyzwolenie RPP na przejściowe przekroczenie celu inflacyjnego, łaskawszym okiem można spojrzeć na papiery stałokuponowe. Wybierając obligacje zmiennokuponowe należy natomiast oczekiwać dodatkowej marży rekompensującej zachowanie rynku międzybankowego.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje