niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Rosną długi Pragmy Inkaso u podmiotów powiązanych

msd | 29 czerwca 2020
Na 46,2 mln zł zadłużenia właściciela PragmyGO na koniec marca aż 32,9 mln zł stanowiły zobowiązania wobec podmiotów powiązanych. Znacząca ich część wygasa w najbliższy wtorek.

Zasadniczo sprawozdanie Pragmy Inkaso za I kwartał nie wnosi wiele nowego. Spółka zaksięgowała 1 mln zł straty netto i osiągnęła 0,8 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych. Spłatę dwóch serii obligacji (łącznie 5,4 mln zł) sfinansowała zaś wpływami z pożyczek od podmiotów powiązanych. Łączna wartość tego rodzaju pożyczek w Pragmie Inkaso to już 32,9 mln zł (na 46,2 mln zł całkowitego zadłużenia finansowego), z czego ponad 14,9 mln zł wygasa 30 czerwca.

Na koniec marca Pragma Inkaso była wprawdzie jeszcze przed zawarciem umowy sprzedaży wierzytelności z serwisowanych funduszy, ale już ujmowała w bilansie blisko 11,2 mln zł rezerwy na zobowiązania gwarancyjne względem inwestorów tych funduszy. Docelowo spółka chce zakończyć spłatę tych zaległości w I kwartale 2021 r. Środki na to pochodzić mają właśnie ze sprzedaży wierzytelności, a także sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (biznes windykacyjny). Być może w grę wchodzić tez będzie sprzedaż posiadanych nieruchomości.

Łącznie na koniec marca Pragma Inkaso miała 60,4 mln zł zobowiązań i rezerw, które stanowiły 65 proc. jej sumy bilansowej. Zadłużenie finansowe netto podliczono zaś na 46,4 mln zł (bez rezerw, które po zawarciu transakcji z Intrum stały się pełnoprawnymi zobowiązaniami), co stanowiło 1,44x kapitałów własnych.

Kończąc I kwartał Pragma Inkaso miała tylko 293 tys. zł gotówki na rachunkach, co po trzech kolejnych miesiącach niewiele może mówić, szczególnie z uwagi na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i portfeli wierzytelności.

Notowane na Catalyst obligacje PRI0521 o wartości 6,5 mln zł, które na koniec marca były właściwie jedynym istotnym zewnętrznym zadłużenie spółki (poza pożyczkami względem podmiotów powiązanych), kwotowane są na 92/95 proc. nominału (bid/ask). 

Obligacje windykatora zabezpieczone są zastawem na certyfikatach funduszu wierzytelności Pragma 1. Jak wynika z zapowiedzi spółki, po transakcji z Intrum zamierza ona wykupić część papierów dłużnych. 

W opublikowanym niedawno sprawozdaniu rocznym Pragma Inkaso informowała, że w przyszłości może dojść do jej połączenia z spółką-córką, notowaną na GPW PragmąGO.

Więcej wiadomości o Pragma Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje