wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Wierzyciel wnioskuje o upadłość Fast Finance

msd | 14 grudnia 2018
Wniosek o ogłoszenie upadłości windykatora złożyła obsługująca go w przeszłości agencja relacji inwestorskich. Sąd zabezpieczył majątek spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Został nim obecny kurator obligatariuszy GetBack, a w przeszłości syndyk e-Kancelarii.

Wniosek spółki Nobili Partners o ogłoszenie upadłości Fast Finance został przyjęty do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia razem z wcześniejszym wnioskiem emitenta o otwarcie postępowania układowego.

Razem z ustanowieniem tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Kamila Hajduka sąd zabezpieczył majątek spółki także poprzez zawieszenie 11 postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez ośmiu różnych komorników. Wśród nich zawieszono między innymi postępowanie egzekucyjne prowadzone na wniosek Domu Maklerskiego BDM.

Jak wynika z naszych informacji, postępowań egzekucyjnych jest jednak więcej. Wśród wierzycieli jest także i inna firma doradcza. Zresztą sam sąd postanowił oddalić dalej idący wniosek Fast Finance o udzielenie zabezpieczenia.

W październiku Fast Finance nie wypłaciło odsetek i raty kapitałowej od notowanych na Catalyst obligacji o wartości 4,66 mln zł (początkowa ich wartość to 9,32 mln zł). Obligatariusze zaczęli składać spółce żądania natychmiastowego wykupu, aż w końcu administrator przejął wierzytelności stanowiące zastaw zabezpieczający obligacyjny dług. Administrator zobowiązał się wyznaczyć biegłego, który ustali wartość przejętego zastawu, a spółce zaoferował zawarcie umowy na obsługę przejętych wierzytelności.

Obligacyjnego zadłużenia spółka ma jednak znacznie więcej, niż tylko 4,66 mln zł tytułem notowanej na Catalyst serii M. Łączna wartość papierów dłużnych Fast Finance, według stanu z końca I półrocza, to 23,76 mln zł. Poza serią M spółka posiada wyemitowane także pięć innych emisji, które przynajmniej częściowo znajdują się w posiadaniu funduszu Distressed Assets FIZ AN. To właśnie w wyniku porozumienia z tym funduszem oraz jedną osobą fizyczną (kontrolującą trzy spółki – obligatariuszy FF) windykator złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje