czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Grupa Redan zanotowała 2,6 mln zł zysku na sprzedaży

msd | 22 sierpnia 2013
Rok wcześniej skonsolidowana strata na tej pozycji wynosiła 5,6 mln zł. Pierwsze półrocze grupa zakończyła z 0,7 mln zł straty operacyjnej.

   Skonsolidowane przychody Redanu wzrosły o 7,9 proc. r/r do 210,2 mln zł. Poprawa wyniku ze sprzedaży jest więc raczej efektem restrukturyzacji, aniżeli istotnego wzrostu przychodów. Grupa zmniejszyła stratę operacyjną z 8,9 mln zł do 0,7 mln zł. Strata netto wyniosła natomiast 0,7 mln zł wobec 9 mln zł straty przed rokiem.

   Widoczny progres rachunku wyników wypracowany został głównie w drugim kwartale. W pierwszym bowiem grupa wykazała 3,3 mln zł straty na sprzedaży oraz 2,9 mln zł straty operacyjnej.

   Wnioski płynące z bilansu grupy na koniec półrocza zdezaktualizowały się po tym, jak (już po dniu bilansowym) poinformowano o zawarciu umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami. W skrócie: na koniec czerwca aktywa grupy wynosiły 185,5 mln zł (-5,1 proc. r/r), z czego 144,7 mln zł (+0,6 proc. r/r) przypadało na majątek obrotowy. Zapasy stanowiły 110,9 mln zł, krótkoterminowe należności - 27,1 mln zł, a środki pieniężne 5,8 mln zł. W tym samym czasie krótkoterminowe zobowiązania podliczono na 127,8 mln zł (18,5 proc. więcej niż rok wcześniej, ale także o 11 proc. mniej niż w grudniu ub.r.), długoterminowe zaś na 3,6 mln zł.

   Wskaźnik szybkiej płynności grupy Redan na koniec półrocza wynosił 0,26 wobec 0,23 przed rokiem i 0,29 na koniec 2012 r. Zobowiązania i rezerwy przekraczały kapitał własny 2,8-krotnie. Rok i pół roku wcześniej relacja ta wynosiła odpowiednio 2,04 i 3,22.

   Należy jednak podkreślić, że poziom krótkoterminowych zobowiązań (a wiec i powyższe wskaźniki) w wyniku zawartego porozumienia mógł się istotnie zmienić. Umową objęto bowiem zobowiązania o wartości do 61,4 mln zł, które spłacane będą aż do końca 2018 r.

   Redan po raz kolejny złamał warunki emisji obligacji serii C, co uprawnia właścicieli papierów do żądania ich przedterminowego wykupu. W obrocie pozostały jednak obligacje za 54 tys. zł (cała emisja miała wartość 8,51 mln zł), ponieważ posiadacze pozostałych papierów przystąpili do porozumienia obejmując papiery dłużne serii E1 i E2 o łącznej wartości 13,84 mln zł.

   W osobnym komunikacie Redan poinformował o podjęciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Spółka wyemituje 7,73 mln akcji serii T o wartości nominalnej 1 zł oraz cenie emisyjnej 1,1 zł. Akcje te zostaną objęte przez członków rady nadzorczej, którzy opłacą je wkładami niepieniężnymi (udziałami w spółce LOGER oraz obligacjami E1 i E2 za 901 tys. zł) oraz pieniężnymi (600 tys. zł).  

Więcej wiadomości o Redan S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst