czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Zysk operacyjny Grupy SMT wyższy o 41,6 proc. r/r

msd | 02 września 2013
W pierwszym półroczu przychody grupy po wzroście o 62,1 proc. r/r wyniosły 85,5 mln zł. Skonsolidowany wynik netto zwiększył się o 160,4 proc. do 4 mln zł.

   Zysk na sprzedaży po spadku o 6,9 proc. r/r wyniósł 3,67 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej był wyższy o 41,6 proc. r/r i wyniósł 5,1 mln zł. W drugim półroczu Grupa SMT przy 46,5 mln zł przychodów osiągnęła 3,1 mln zł zysku operacyjnego i 3,2 mln zł zysku netto. Drugi kwartał był więc istotnie lepszy od pierwszego, a podtrzymanie prognoz na cały 2013 r. (200 mln zł przychodów na poziomie grupy i 13,5 mln zł zysku netto) wskazuje, że wyniki kolejnych okresów powinny ulegać dalszej poprawie.

   - Należy zwrócić uwagę na fakt, iż pierwsze półrocze zawsze było słabsze pod względem wyników spółek zależnych Grupy SMT, ponieważ historycznie to czwarty kwartał generował najwięcej przychodów. – napisał w liście do akcjonariuszy Konrad Pankiewicz, prezes zarządu Grupy SMT.

   Na koniec czerwca aktywa obrotowe grupy były o 28,7 proc. wyższe niż w grudniu ubiegłego roku i wynosiły 71,6 mln zł, z czego 49,4 mln zł przypadało na krótkoterminowe należności, a 11,5 mln zł na zapasy. Środki pieniężne podliczono na 3,1 mln zł.

   W sześć miesięcy wartość zobowiązań Grupy SMT wzrosła o 30 proc. do 55,4 mln zł. Wartość zobowiązań długoterminowych wynosiła 4,7 mln zł (+5,8 proc.), krótkoterminowych zaś 50,7 mln zł (+32,9 proc.).

   Wskaźnik płynności bieżącej nieznacznie spadł z 1,46 do 1,41. W tym samym czasie wskaźnik płynności szybkiej zmniejszył się z 1,18 do 0,95.

   Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji Grupy SMT o wartości 4 mln zł z terminem wykupu w listopadzie przyszłego roku. Spółka płaci 5,9 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M.

Więcej wiadomości o Satis Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst