czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Zysk Krakowskiego BS wzrósł o 57,3 proc.

ems | 10 kwietnia 2012
Na ten wynik złożyła się poprawa wyniku odsetkowego, ale także - to rzadkość wśród banków spółdzielczych - niższe kwoty rezerw i odpisów. Poprawiła się jakość portfela kredytowego.

Kwota nowych rezerw i odpisów aktualizujących spadła w 2011 r. z 15,3 do 11,2 mln zł, zapewniając bankowi dodatkowe 4,1 mln zł zysku brutto. W komentarzu do wyników władze banku podkreślają, że jakość portfela kredytowego uległa poprawie, a udział kredytów zagrożonych spadł do 7,5 proc. z 8,5 proc. na koniec 2010 r. "Równocześnie dostrzegamy, że pogorszenie się sytuacji finansowej i problemy z terminową obsługą kredytów posiada coraz większa liczba kredytowanych podmiotów" - napisano.

Aktywa banku wzrosły do ponad 2 mld zł, w czym największy udział miał wzrost należności od podmiotów niefinansowych, które na koniec roku wynosiły 987,3 mln zł (wzrost o 81,6 mln zł lub o 9 proc.) oraz od sektora budżetowego - 177 mln zł (wzrost o 72,1 mln zł lub o 68,3 proc.). Dzięki temu w banku udało się poprawić wynik odsetkowy do 68,4 mln zł (wzrost o 10,5 mln zł lub o 18,3 proc.). Wynik z prowizji wzrósł znacznie skromniej, bo o 0,5 mln zł (3 proc.) do 20,2 mln zł. Z 53 do 58,3 mln zł (o 10 proc.) wzrosły za to koszty działania banku i dlatego to właśnie mniejsze rezerwy złożyły się ostatecznie na wzrost zysku netto z 9 do 14,1 mln zł.

Na koniec 2011 r. współczynnik wypłacalności banku wyniósł 11,18 proc. z 12,05 proc. na koniec 2010 r.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji banku (SBK1020) o wartości 20,685 mln zł i oprocentowaniu przewyższającym WIBOR6M o 4 pkt proc. Ze wszystkich banków spółdzielczych tylko bank sanocki (PBS0720) płaci równie wysokie odsetki. Jest to przyczyną utrzymującej się wysokiej ceny notowań - papiery krakowskiego banku wyceniane są 3,5 pkt proc. powyżej nominału - oraz regularnie pojawiających się transakcji. Przez czternaście miesięcy obecności tych papierów na Catalyst łączny wolumen transakcji wyniósł 17255 sztuk (z 20,685 tys. wyemitowanych).

Więcej wiadomości o Krakowski Bank Spółdzielczy

Więcej wiadomości kategorii Catalyst