niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Grupa Robinson Europe obniżyła ogólne zadłużenie

msd | 14 września 2015
Na koniec lipca łączne zobowiązania dystrybutora sprzętu wędkarskiego i sportowego wynosiły 11,64 mln zł stanowiąc 0,67x aktywów wobec 0,72x kwartał wcześniej.

Prawdopodobnie niższe było także zadłużenie finansowe, lecz trudno stwierdzić to z pełnym przekonaniem, ponieważ faktyczną wartość oprocentowanych zobowiązań Robinson podaje wyłącznie w sprawozdaniach rocznych. W pozostałych okresach można ją wyłącznie szacować. I tak na koniec III kwartału (grupa rozpoczyna rok obrotowy 1 listopada i kończy 31 października) wartość zadłużenia finansowego wynosiła co najmniej 5,95 mln zł, zaś po uwzględnieniu posiadanej gotówki dług netto miał wartość 5,56 mln zł. Stanowił więc on nie mniej niż 4,6x 12-miesięcznego EBITDA oraz 0,95x kapitału własnego.

W przypadku pokrycia zadłużenia finansowego netto wynikiem EBITDA można mówić o istotnej poprawie, za czym w dużej mierze stoją lepsze wyniki operacyjne (plus amortyzacja). Bynajmniej nie oznacza to, że zadłużenie grupy znajduje się na poziomach gwarantujących obligatariuszom spokojny sen.

W przypadku płynności z pełnym przekonaniem można mówić o poprawie tylko najmniej istotnego ze wskaźników, tj. płynności bieżącej, która obrazuje pokrycie krótkoterminowych zobowiązań (7,77 mln zł) majątkiem obrotowym (12,69 mln zł). Wynosiła ona 1,63x wobec 1,46x w kwietniu. Bez większych zmian pozostają natomiast wskaźniki płynności szybkiej (0,81x) oraz gotówkowej (0,05x). Przy dobrym zarządzaniu majątkiem są to wartości, przy których grupa mogłaby działać bez zakłóceń. Uwagę zwraca jednak wydłużenie terminów płatności, o czym napisano w komentarzu do sprawozdania.

Po trzech kwartałach obrotowych Robinson wykazuje 12,57 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 20,2 proc. r/r), z czego przy wyraźnym wzroście rentowności wypracowano 1 mln zł zysku ze sprzedaży (+70,6 proc.). Po uwzględnieniu salda pozostałych kosztów operacyjnych wzrost był znacznie mniejszy, wynik operacyjny grupy podliczono bowiem na 0,82 mln zł (+19,4 proc.), z czego jedną trzecią pochłonęły koszty odsetkowe. Wskaźnik pokrycia odsetek w ujęciu 12-miesięcznym wynosi 2,23x, co jest poniżej wartości uznawanych za komfortowe (2,5x i więcej). Ponadto, uwagę zwraca brak jakichkolwiek kosztów z tytułu działalności finansowej w rachunku przepływów pieniężnych po trzech kwartałach (powinny się tam płacone znaleźć odsetki od obligacji i kredytów).

Ostatecznie skonsolidowany zysk netto Robinsona wyniósł 268 tys. zł i był niższy o 15,7 proc. niż przed rokiem. W samym III kwartale podliczono go na 107 tys. zł wobec (spadek o 63,6 proc. r/r).

Obligacjami RBS1017 po raz ostatni handlowano trzy tygodnie temu po 98,45 proc. Aktualnie rynek kwotuje je po 94/99 proc.  

Więcej wiadomości o Robinson Europe S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst