środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Alior Bank nie planuje emisji obligacji podporządkowanych do 2020 r.

msd | 10 stycznia 2018
Na skutek poprawy sytuacji kapitałowej, bank zdecydował się na aktualizację ogłoszonej trzy miesiące temu strategii na lata 2017-2020, w czym uwzględniono między innymi wzrost rentowności.

Od październikowego ogłoszenia planów na lata 2017-2020 dojść miało do „szeregu pozytywnych zdarzeń”, które w istotny sposób polepszyły pozycję kapitałową Alior Banku. Pozwoliło mu to na przyspieszenie akcji kredytowej w IV kwartale, skutkiem czego w całym 2017 r. wolumen kredytów brutto wynieść miał szacunkowo 6,8 mld zł, czyli o 0,8 mld zł powyżej przewidywań.

Lepsza sytuacja kapitałowa skłoniła bank do podniesienia niektórych celów (m.in. wzrost ROE w 2020 r. do 16,2 proc. wobec początkowo planowanych 14,1 proc.). Nowe plany, oprócz wzmocnienia kapitałowego, wyznaczono także z uwzględnieniem scenariusza wzrostu stóp procentowych zgodnie z konsensusem rynkowym (po 25 p.b. kolejno w czerwcu 2018 r., marcu 2019 r., wrześniu 2019 r. i czerwcu 2020 r.), wdrożenia MSSF-9, planowanego zniesienia limitu składek ZUS oraz grudniowej decyzji RPP o obniżeniu oprocentowania rezerwy obowiązkowej.

Jako cel na 2020 r. Alior wyznaczył współczynnik kapitałowy Tier 1 na poziomie 15 proc. oraz łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na 17 proc., czyli ponad 3,25 pkt proc. ponad zakładane na ten czas minima regulacyjne. Bank liczy, że w 2020 r. osiągnie też zdolność do wypłaty dywidendy (z zysku za 2019 r.).

Silniejsza pozycja kapitałowa Aliora ma też oznaczać, że zrezygnuje on z zaplanowanej na 2018 r. emisji podporządkowanych obligacji na 200 mln zł. W horyzoncie strategii, tj. do 2020 r., bank nie widzi potrzeby oraz nie ma planów przeprowadzenia tego typu oferty.

Ostatnią emisję obligacji podporządkowanych Alior Bank przeprowadził w listopadzie. Warta 150 mln zł oferta prowadzona była w trybie publicznym, aczkolwiek z uwzględnieniem nowej rekomendacji KNF, w myśl której jednostkowy nominał podporządkowanego długu nie może być niższy 400 tys. zł. Za ośmioletnie papiery (z opcją call po pięciu latach), podobnie jak w wartych 600 mln zł październikowych emisjach dla instytucji, bank proponował 2,7 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Uplasowanie oferty zajęło kilka godzin, a w ciągu dwóch dni (tyle ostatecznie trwały zapisy) popyt sięgnął 461,6 mln zł.

Papiery pochodzące z listopadowej emisji publicznej zadebiutowały na Catalyst w ostatni poniedziałek i wciąż nimi nie handlowano. Dług uplasowany w październiku wśród instytucji, ale przed rekomendacją KNF, czyli z jednostkowym nominałem na poziomie 1 tys. zł, wyceniany jest z 3,63 proc. rentowności brutto przy założeniu przedterminowego wykupu w 2022 r.

W obrocie na Catalyst znajduje się w sumie 10 serii obligacji Alior Banku, w tym także dwie serie podporządkowanego długu uplasowanego w ramach publicznych ofert z 2016 r. Papiery ALR0522 i ALR0524 wyceniane są odpowiednio z 3,4 i 3,23 proc. rentowności brutto, także przy założeniu przedterminowego wykupu po pięciu latach od emisji, tj. w 2021 r.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje