poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

Bank Pekao częściowo zrefinansuje swoje obligacje

msd | 18 czerwca 2024
Bank przedterminowo spłaci senioralne uprzywilejowane papiery PEO0725 o wartości 750 mln zł. W ich miejsce uplasuje nową serię, ale do 500 mln zł.

Choć Pekao oczekuje pozyskać 500 mln zł z nowej emisji senioralnych uprzywilejowanych obligacji, to zastrzega, że w razie „znaczącego zainteresowania inwestorów” ostateczna wartość oferty może zostać zwiększona.

Wartość nowej emisji, jak i jej końcowe warunki, ustalone zostaną w procesie budowy książki popytu, którego uczestnikami będą wyłącznie inwestorzy kwalifikowani.

„Rozważany termin rozpoczęcia procesu emisji obligacji to czerwiec 2024 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji” – podano w komunikacie Banku Pekao.

W ramach procesu refinansowania uprzywilejowanego senioralnego długu bank przedterminowo spłaci natomiast warte 750 mln zł papiery PEO0725. Ich wcześniejszy wykup wyznaczono na 28 lipca, tj. 12 miesięcy przed pierwotnym terminem zapadalności.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii długu Banku Pekao. Przy czym, inwestorów indywidualnych zainteresować mogą niemal wyłącznie podporządkowane papiery PEO1027, które charakteryzują się niskim nominałem (1 tys. zł wobec 500 tys. zł lub 100 tys. euro dla pozostałych serii). Za wygasające w 2027 r. obligacje bank płaci 1,52 pkt proc. powyżej WIBOR-u, a rynek wycenia je na 101,82 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje