poniedziałek, 29 maja 2023

Newsroom

Bank Pekao zwiększył emisję obligacji SNP do 750 mln zł

msd | 21 marca 2023
W związku ze zgłoszonym przez inwestorów popytem bank zwiększył wartość emisji trzyletnich senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych z 500 do 750 mln zł.

Mimo wysokiej niepewności w europejskim sektorze bankowym po przejęciu Credit Suisse i umorzeniu jego obligacji kapitałowych (AT1) o wartości około 17 mld USD, oferta Banku Pekao spotkała się z dużym zainteresowaniem, co skłoniło go do zwiększenia wartości emisji. Z drugiej, strony emitowane przez bank trzyletnie papiery oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 2,4 pkt proc. marży. To znacząco więcej niż przy starszych podporządkowanych obligacjach (1,52-1,80 pkt proc. marży), które przecież w hierarchii zaspokojenia roszczeń znajdują się na dalszym miejscu.

Emitowane tym razem przez bank papiery mają status senioralnego długu nieuprzywilejowanego (senior non-preffered; SNP), z którego wpływy zostaną zaliczone do wymogu MREL, określającego minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu i konwersji.

Dzień emisji nowych obligacji Pekao wyznaczono na 3 kwietnia, a ich wykup przypadnie po trzech latach, ale bankowi przysługiwać będzie też opcja wcześniejszej spłaty po dwóch latach od przydziału.

Docelowo papiery Pekao trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajdują się cztery starsze serie podporządkowanych obligacji banku. Dla indywidualnych inwestorów realnie dostępna pozostaje praktycznie tylko seria PEO1027, której jednostkowy nominał wynosi 1 tys. zł (500 tys. zł dla trzech pozostałych serii). W październiku ubiegłego roku bank miał prawo do wcześniejszego wykupu tych papierów, lecz z niego nie skorzystał z powodu niekorzystnych wówczas warunków rynkowych dla ewentualnej emisji refinansującej. We wtorek po południu obligacje PEO1027 wyceniane są na 96,95 proc. nominału, co daje ok. 2,1 pkt proc. realnej marży ponad WIBOR.

Od pewnego czasu przedstawiciele Pekao powtarzają, że w najbliższych latach bank zamierza wyemitować około 7 mld zł długu pod wymóg MREL. 

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje