poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

Bank Pocztowy utworzył 10,7 mln zł rezerwy na tzw. małe TSUE

msd | 13 stycznia 2020
Wynik odsetkowy banku zostanie pomniejszony o 5,6 mln zł a pozostałe 5,1 mln zł zostanie rozliczone jako pozostałe koszty operacyjne.

Bank utworzył 10,7 mln zł rezerwy na proporcjonalny zwrot prowizji za udzielenie kredytów konsumenckich spłaconych przed terminem wymagalności. To skutek wrześniowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie.

Bank nie precyzuje, aby zawiązana 13 stycznia rezerwa miała obciążyć wynik 2019 r. 

Po sześciu miesiącach ubiegłego roku Bank Pocztowy miał 16,5 mln zł zysku brutto oraz 10,9 mln zł zysku netto.

Na Catalyst notowana jest jedna seria podporządkowanych obligacji Banku Pocztowego. To pochodzące z publicznej prospektowej oferty papiery BPO0626 o wartości 50 mln zł, które będą mogły zostać przedterminowo spłacone w czerwcu 2021 r. 

Rynek wycenia papiery BPO0626 na 105,24 proc. nominału, co daje 3,63 proc. rentowności brutto, ale gdyby przyjąć, że w 2021 r. dojdzie do przedterminowego wykupu wówczas byłoby to tylko 0,66 proc. brutto (i minus 0,25 proc. netto).

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje