niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

Braster zwołuje NWZ w sprawie zawarcia umowy z inwestorem

msd | 06 marca 2019
Nad wyrażeniem zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej akcjonariusze telemedycznej spółki mają głosować 2 kwietnia. Braster potrzebuje dopływu nowych pieniędzy, żeby przetrwać. Najpierw jednak musi zebrać wymagane kworum podczas NWZ.

Podczas kwietniowego NWZ pod głosowanie poddane zostaną uchwały wynikające z ogłoszonej właśnie umowy inwestycyjnej z European High Growth Opportunities Securitization Fund, która miałby dać Brasterowi zastrzyk do 44 mln zł gotówki. Projekty uchwał na NWZ zakładają wiec głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych. Dodatkowo akcjonariusze mają głosować w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L i G, które wynikałyby bezpośrednio z realizacji praw wynikających z obligacji zamiennych i warrantów subskrypcyjnych.

Same obligacje miałyby zostać wyemitowane w ośmiu seriach, a dług ten byłby nieoprocentowany z terminem wykupu do 12 miesięcy. Choć umowa inwestycyjna opiewa na kwotę do 44 mln zł, to łączna wartość ośmiu emisji obligacji ograniczona jest do 21,5 mln zł. Resztę Braster miałby pozyskać z emisji do 4,59 mln akcji serii M, których objęcie przysługiwałoby inwestorowi na mocy przyznanych warrantów subskrypcyjnych.

Całość porozumienie ukierunkowana jest na pozyskanie przez spółkę finansowania niezbędnego dla kontynuowania jej działalności gospodarczej. Brak realizacji złożeń w postaci emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje spółki uniemożliwi bieżące wykonywanie ciążących na niej zobowiązań, a w konsekwencji kontynuowanie prowadzonej przez nią działalności – przekonuje Braster w uzasadnieniu do projektu uchwał.

29 maja spółka będzie musiała wykupić warte 10,5 mln zł obligacje, które pochodzą z publicznej oferty memorandowej. Czasu na zamknięcie finansowania od nowego inwestora jest więc jeszcze wystarczająco. Zasadniczym problemem Brastera jest jednak rozdrobniony akcjonariat i problemy przy podejmowaniu uchwał na NWZ z powodu braku kworum (podwyższenie kapitału wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału). Obowiązek kworum nie obowiązuje jednak na kolejnym NWZ, jeśli podczas niego mają być głosowane te same uchwały. 

Podsumowując, jeśli 2 kwietnia na NWZ Brastera nie stawią się akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną trzecią kapitału, to zgodnie z kodeksem spółek handlowych głosowanie nad zawarciem umowy inwestycyjnej nie będzie możliwe. Obowiązek kworum nie obowiązywałby dopiero na kolejnym NWZ, które mogłoby się odbyć najwcześniej na koniec kwietnia (26 dni od ogłoszenia).

W czwartek obligacje BRA0519 podrożały z 90 do 95 proc. nominału, aczkolwiek przy wciąż niewielkich obrotach (7 tys. zł). Jeszcze w styczniu tego roku papierami handlowano w okolicach 60-70 proc.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje