niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

CCC przedłużyło termin zamknięcia refinansowania bankowych długów

msd | 04 maja 2021
Obuwnicza spółka zawarła aneks od umowy z instytucjami finansowymi, która miała wygasać 30 kwietnia tego roku. Zyskała w ten sposób kilka tygodni na ustalenie warunków nowego finansowania.

Celem zawarcia aneksu – według komunikatu – było uzyskanie zgód komitetów kredytowych poszczególnych banków na warunki nowego finansowania dla CCC. Strony mają podpisać tzw. term sheet i ustalić docelową treść umowy dotyczącej finansowania obuwniczej grupy przez konsorcjum banków (BNP Paribas, Handlowy, mBank, Millennium, Pekao, PKO BP, Santander).

Zależnie od scenariusza, termin obowiązywania – przedłużonej aneksem – aktualnej umowy upłynie 17 maja, w dniu pierwszej wypłaty środków z nowego finansowania, w dniu odstąpienia inwestorów od zakupu akcji Eobuwia lub 29 czerwca. 

„Docelowa struktura finansowa, według założeń wstępnie potwierdzonych przez emitenta w projekcie term sheet, będzie składała się z nowego finansowania, obejmującego 4-letnią transzę terminową amortyzowaną oraz 3-letnią transzę kredytów: obrotowych odnawialnych i instrumentów produktowych (w tym: limity w ramach faktoringu odwrotnego, gwarancji/akredytyw oraz kredytu w rachunku bieżącym) oraz dodatkowej transzy kredytowej, uruchomianej pod określonymi warunkami w przyszłości. Uzupełnieniem nowego finansowania będą dotychczasowe umowy kredytowe w ramach istniejących umów bilateralnych objętych gwarancjami BGK, których zapadalność jest powyżej 1 roku” – poinformowało CCC.

Jak wskazano, pozyskanie nowego finansowania przez CCC i spółki zależne, uzależnione będzie między innymi od ostatecznego uzgodnienia i akceptacji projektu term sheet przez komitety kredytowe banków, a w końcu także i od uzgodnienia treści oraz podpisania wiążącej umowy. 

Przesunięcie terminu zamknięcia refinansowania bankowych długów wymagało też przedłużenia do 29 czerwca czasu na spełnienie warunków zawieszających określonych w umowie zakupu akcji Eobuwia przez Cyfrowy Polsat oraz spółkę A&R Investments.

„Uzyskanie zgód komitetów kredytowych do dokumentu term sheet pomiędzy emitentem i instytucjami finansowymi będzie kolejnym etapem prac nad refinansowaniem zadłużenia grupy CCC, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego, długoterminowego poziomu finansowania grupy, zgodnie z założeniami biznesowymi strategii GO.22 oraz objętych nią kluczowych projektów strategicznych” – podsumowało CCC.

W długim komunikacie obuwniczej spółki żadne kwoty dotyczące potencjalnego nowego finansowania bynajmniej nie padają.

Przekrojowym refinansowaniem długów CCC chce też objąć warte 210 mln zł obligacje z terminem spłaty przypadającym na 29 czerwca tego roku. Na razie odbyły się w tej sprawie cztery zgromadzenia obligatariuszy (ostatnie przerwano do 17 maja), ale do zmiany warunków emisji obligacji nadal nie doszło. 

We wtorek rano papiery CCC0621 kwotowane są na 98,71/99,4 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje