poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Newsroom

Enea zapowiada 2,88 mld zł odpisu w wynikach za 2020 r.

msd | 26 lutego 2021
Odpis wartości aktywów wytwórczych obniży zeszłoroczny wynik netto energetycznej grupy o 2,33 mld zł, wynika z komunikatu Enei.

Koncern dokonał wartego 2,881 mld zł odpisu aktywów wytwórczych spółki zależnej Enea Wytwarzanie. Operacja w całości obciąży wynik brutto grupy, a jej wynik netto pomniejszy o 2,334 mld zł. Jak przypomina Enea, odpis ma charakter niegotówkowy i pozostanie on bez wpływu na wynik EBITDA grupy (pod warunkiem, że rozumieć go jako zysk operacyjny powiększony nie tylko o amortyzację, ale i odpisy wartości aktywów).

Po trzech kwartałach ubiegłego roku grupa Enea wykazywała 2,635 mld zł zysku EBITDA i 44 mln zł straty netto.

Pełny zaudytowany raport roczny Enea opublikuje 25 marca.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Enei o wartości 2 mld zł i terminie spłaty w czerwcu 2024 r., za które spółka płaci WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. marży. Papiery kwotowane są na 101,0/101,35 proc. nominału (bid/ask), a ten sięga wysokich 100 tys. zł dla każdej obligacji.

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje