sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Getin Noble Bank zostanie dokapitalizowany

msd | 12 kwietnia 2017
Łączna wartość emisyjna 18,3 mln akcji, które bank zamierza uplasować, sięgnie 50 mln zł. Emisję obejmie Leszek Czarnecki, główny akcjonariusza GNB, lub podmioty z nim związane.

Nowa emisja ma na celu wzmocnienie bazy kapitałowej banku. GNB, jak podaje, rozważać miał też emisję publiczną, lecz ryzyko jej niepowodzenia uznał za wysokie, co miałoby wiązać się także ze stratami wizerunkowymi.

Mając na uwadze aktualne potrzeby kapitałowe banku, w ocenie zarządu pozyskanie środków od podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Panem dr. Leszkiem Czarneckim, z wyłączeniem prawa poboru aktualnych akcjonariuszy, pozwoli na stosunkowo szybkie zwiększenie funduszy własnych banku – napisano projekcie uchwały uzasadniającej wykluczenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Pomimo że na zamknięciu wtorkowej sesji akcje banku notowane były po 1,83 zł, cenę emisyjną nowych walorów ustalono na 2,73 zł. Tyle też wynosi cena nominalna akcji GNB, poniżej której nie może zostać ustalona cena emisyjna nowych walorów.

Na koniec ubiegłego roku realizujący program naprawczy GNB wykazywał 15,7 proc. łącznego współczynnika kapitałowego na poziomie skonsolidowanym. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 znajdował się zaś na poziomie 12,3 proc. Były to wartości nieznacznie wykraczające poza wymagania KNF względem bankowej grupy (odpowiednio 15,4 i 11,9 proc.). W załączonym do raportu rocznego liście do akcjonariuszy Artur Klimczak, prezes zarządu banku, przekonywał, że bank ma za sobą „etap budowy stabilnej bazy kapitałowej”.

Celem wzmocnienia kapitałowego bank regularnie plasuje też obligacje podporządkowane w ramach ofert publicznych. Wpływy z tego rodzaju długu zaliczyć można do funduszy uzupełniających, poprawiają więc łączny współczynnik kapitałowy, ale nie sam współczynnik Tier 1.

Aktualnie bank prowadzi kolejną w tym roku publiczną emisję podporządkowanych obligacji. Oferuje w niej dobrze znane z poprzednich ofert WIBOR 6M plus 5 pkt. proc. marży za siedmioletni dług, który może zostać wykupiony przed czasem, najwcześniej po pięciu latach od przydziału.

Ogółem na Catalyst znajduje się 41 serii obligacji GNB, z czego 38 to papiery podporządkowane. Najdłuższe serie, zapadające w 2023 r., wyceniane są w większości z 6,6-6,7 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst