niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Grupa PKO BP miała 1,18 mld zł zysku netto w I kw.

msd | 28 maja 2021
Niższy o 14,6 proc. r/r wynik odsetkowy bankowej grupy już w pełni odzwierciedla spadek stóp procentowych, a jej koszty ryzyka wróciły do poziomu sprzed pandemii. Nadpłynność PKO BP nadal rośnie, a nadwyżka kapitałowa wciąż przekracza 14 mld zł.

Pomimo spadku wyniku odsetkowego do 2,31 mld zł, grupa PKO BP zamknęła I kwartał z praktycznie niezmienionymi dochodami z podstawowej działalności. Podobnie jak przed rokiem, wyniosły one 3,6 mld zł, na co złożyła się 7-proc. poprawa wyniku prowizyjnego (1,04 mld zł) oraz dodatkowe dochody (0,25 mld zł), w większości pochodzące z – zapowiadanego przed trzema tygodniami – domykania pozycji walutowej. 

W minionym kwartale koszty działa bankowej grupy spadły o 7,4 proc. r/r do 1,66 mld zł. Odpisy na ryzyko kredytowe spadły zaś z 563 mln zł przed rokiem (w tym 228 mln zł wpływu COVID-19) do 200 mln zł. Tym jednak razem uwzględniono w nich 57 mln zł odwrócenia pandemicznych odpisów (bez wpływu pandemii koszty ryzyka to więc 257 mln zł wobec 335 mln zł rok wcześniej). Innymi słowy, kwartalny wskaźnik kosztu ryzyka wyniósł 0,50 proc. wobec 0,47 proc. przed rokiem (0,41 wobec 0,79 proc. bez COVID-u).

Ostatecznie skonsolidowany zysk netto PKO BP wyniósł 1,18 mld zł w I kwartale wobec 0,50 mld zł przed rokiem.

Bank po raz pierwszy od wielu kwartałów nie zawiązał natomiast żadnych rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych. Księgowo problem ten rozwiązano w jeszcze w sprawozdaniu za 2020 r. (6,02 mld zł rezerw), gdy NWZ banku wyraziło zgodę na zawieranie ugód z frankowiczami. W ostatnich dniach podobną zgodę wydała też rada nadzorcza PKO BP.

Na koniec marca przeciwko bankowi toczyło się ponad 6,9 tys. postępowań sądowych (wzrost o 1,6 tys. kw./kw.). Ich łączna wartość to 1,87 mld z, wynika z informacji podanych w prezentacji inwestorskiej. To nieco ponad 12,5 proc. wartości brutto portfela hipotek w CHF (14,87 mld zł). W przeliczeniu na liczbę umów odsetek ten miał być jednak niemal o połowę niższy (6,6 proc.).

Suma bilansowa grupy PKO BP wzrosła w I kwartale o 7,3 mld zł do 384,3 mld zł, z czego 236,2 mld zł przypadało na finansowanie dla klientów (233 mld zł kredytów netto plus 15,8 mld zł dłużnych papierów wartościowych). Wartość brutto tego portfela to 248,8 mld zł. 

Bank wprawdzie zanotował wzrost udziału kredytów zagrożonych (z 4,4 proc. w grudniu do 4,7 proc. w marcu), ale – jak sam tłumaczy – wynikać to miało z obowiązującej od 1 stycznia zmiany definicji niewykonania zobowiązania. 

Przy dalszym napływie oszczędności od klientów, grupa PKO BP zanotowała spadek relacji kredytów do depozytów z 83,5 proc. w grudniu do 82,1 proc. w marcu. Natomiast wskaźnik LCR wzrósł do 241 proc., tj. wartości niemal dwuipółkrotnie wyższej od regulacyjnego minimum (100 proc.).

Nadal znacząco powyżej regulacyjnych wymogów utrzymywały się też fundusze własne bankowej grupy. Jej łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik kapitału Tier 1 spadły w I kwartale o symboliczne 9-10 pkt bazowych, kolejno do 18,08 proc. oraz 16,9 proc. Nadwyżka kapitałowa sięgała więc ponad 14 mld zł ponad wymogi regulacyjne.

Na początku maja, po prawie 12 latach na stanowisku, Zbigniew Jagiełło złożył rezygnację z funkcji prezesa PKO BP. Przyczyn nie wskazano.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji PKO BP – dwie podporządkowane w złotych i jedna senioralna w euro (0,5 mld euro z wykupem w lipcu br.). Nominał złotowych papierów PKO0827 i PKO0328 to kolejno 100 tys. zł oraz 500 tys. zł, co dość skutecznie ogranicza zainteresowanie nimi przez drobnych inwestorów. Krótsza seria PKO0827 kwotowana jest przez sprzedającego na 101,99 proc., co dawałoby 1,43 proc. rentowności brutto (ale tylko 0,04 proc., jeśli w sierpniu 2022 r. bank skorzysta z przysługującej mu opcji call).

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje