środa, 29 maja 2024

Newsroom

HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

msd | 04 października 2023
Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.

Na koniec czerwca dług netto słowackiej grupy (1 mld euro) sięgnął 56,8 proc. jej aktywów skorygowanych o rozliczenia z podmiotami powiązanymi, przekraczając w ten sposób ustalony w warunkach emisji obligacji limit na poziomie 55 proc. Na takie ryzyko zwracaliśmy zresztą uwagę nie dalej, jak w miniony wtorek. 

Z uwagi jednak na bliski termin wykupu papierów HBR1223 sprawa ewentualnych wcześniejszych żądań wcześniejszego wykupu rozejść się może po kościach. Warte 85 mln zł obligacje wygasają bowiem już 8 grudnia, a ewentualne postawienie ich w stan wymagalności wymaga zgody zgromadzenia obligatariuszy (wg ustawowego minimum, mogłoby się ono odbyć najwcześniej za 21 dni).

W opublikowanym oświadczeniu HB Reavis zapewnił, że grupa posiada odpowiedni rezerwy płynności, aby spłacić wyemitowane przez polską spółkę celową obligacje w terminie zapadalności. Jak wyjaśniono, na poziomie samego emitenta środki na wykup pochodzić mają ze zwrotu pożyczki udzielonej poręczycielowi (za polskie obligacje poręcza spółka holdingowa deweloperskiej grupy).

Żaden z podmiotów grupy HB Reavis nie rozważa obecnie nowej emisji długu na polskim rynku, wynika także z przekazanych informacji.

Na koniec I półrocza słowacki deweloper wykazywał 72,3 mln euro gotówki przy 646,5 mln euro krótkoterminowych zobowiązań, z czego na zdominowane przez kredyty zadłużenie finansowe przypadało 544,8 mln euro.

W środę rano obligacje HBR1223 kwotowane są na 95,6/102,0 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o HB Reavis Holding S.à r.l.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst