środa, 25 maja 2022

Newsroom

KNF ustanowiła kuratora w Getin Noble Banku

msd | 26 grudnia 2021
Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła GNB zatwierdzenia zaktualizowanego planu naprawy. Wezwała go do przedstawienia nowego planu oraz zdecydowała o ustanowieniu w banku kuratora.

Komisja jednogłośnie zdecydowała o nieuwzględnieniu wniosku GNB o zatwierdzenie aktualizacji planu naprawy. Ponadto zdecydowała o ustanowieniu w banku kuratora, którego celem ma być „wsparcie organów banku w procesie doprowadzenie przez te organu do poprawy jego sytuacji ekonomiczno-finansowej i zapewnienie efektywności wdrażanego planu naprawy”.

Na kuratora GNB wyznaczono Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który swoja rolę zacznie pełnić 27 grudnia.

„Ustanowienie kuratora pozostaje bez wpływu na świadczenie przez bank usług na rzecz jego klientów. Stanowi ono jedno z narzędzi nadzorczych stosowanych przez Komisję w bankach wdrażających programy naprawy i wymagających wsparcia w poprawie ich sytuacji ekonomiczno-finansowej. Narzędzie to stosowane jest przez Komisję zarówno w bankach komercyjnych, jak i spółdzielczych” – wyjaśniono w komunikacie KNF.

Równocześnie Komisja wezwała bank do przedstawienia nowego planu naprawy w terminie do czterech miesięcy.

„Nowy plan naprawy banku powinien uwzględniać w szczególności istotne zmiany w otoczeniu zewnętrznym, które miały miejsce w ostatnim okresie (w tym zmiany parametrów makroekonomicznych, trendy w praktyce orzeczniczej dotyczącej sporów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi) oraz prezentować działania mające na celu m.in. spełnienie w akceptowalnej perspektywie czasowej minimalnych wymogów regulacyjnych” – wyjaśniono.

Zdaniem KNF, przedstawiona aktualizacja planu naprawy wymaga uwzględnienia aktualnej sytuacji rynkowej, między innymi w zakresie stóp procentowych, czy trendów obserwowanych w praktyce orzeczniczej dotyczącej kredytów walutowych.

Jak podano, nadzór liczy na kontynuację dotychczasowych działań restrukturyzacyjnych (redukcja kosztów, obniżenie sumy bilansowej banku i jego aktywów ważonych ryzykiem). Niemniej zwrócono też uwagę na niewystarczające wobec potrzeb wsparcie kapitałowe głównego akcjonariusza.

„W szczególności nadzór bierze pod uwagę, że współczynniki kapitałowe GNB kształtują się poniżej wymaganych, minimalnych poziomów regulacyjnych określonych w przepisach obowiązującego prawa, a ewentualny wzrost poziomu stóp procentowych, jakkolwiek w dalszej perspektywie może wpływać pozytywnie na rentowność banku, może mieć również negatywne bezpośrednie skutki dla jego pozycji kapitałowej, w związku z wyceną posiadanych przez bank instrumentów finansowych” – przypomniano.

Według Komisji, zaprezentowane przez GNB założenia w zakresie wyników finansowych, odbudowy funduszy własnych i osiągnięcia wymaganych współczynników kapitałowych nie zostały „w wystarczający sposób uzasadnione i uprawdopodobnione”.

„Komisja wskazuje, że istotną i integralną częścią planu naprawy – zwłaszcza w przypadku banku niespełniającego przewidzianych prawem wymogów regulacyjnych w odniesieniu do jego pozycji kapitałowej – powinny być jednoznaczne deklaracje akcjonariusza większościowego banku dotyczące niezbędnego wsparcia obszarze kapitałowym” – zaznaczono także.

W październiku jednostkowy współczynnik kapitału Tier 1 GNB spadł do ok. 5,8 proc., przełamując unijne minimum ustalone na poziomie 6 proc. Tymczasem krajowy tzw. wymóg połączonego bufora to jednak 9,52 proc. dla współczynnika T1 (11,86 proc. dla TCR), co oznacza około 1,6 mld zł niedoboru kapitału.

Na Catalyst znajduje się 16 serii podporządkowanych obligacji GNB o łącznej wartości 680 mln zł i terminach spłaty od grudnia 2022 r. do sierpnia 2024 r. Przed Świętami rentowności większości z nich sięgały około 25-30 proc.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Archicom znów bez długu netto

  24 maja 2022
  Kontrolowany przez Echo Investment wrocławski deweloper czwarty kwartał z rzędu utrzymał przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem odsetkowym.
  czytaj więcej
 • Góra gotówki w Atalu

  24 maja 2022
  Po kolejnym kwartale wysokich przepływów operacyjnych deweloperska grupa miała prawie 686 mln zł środków pieniężnych. Po raz pierwszy w giełdowej historii Atalu przekraczały one wartość posiadanego zadłużenia odsetkowego.
  czytaj więcej
 • PKO BP ogranicza nadpłynność

  24 maja 2022
  Skonsolidowany zysk netto bankowego lidera przekroczył 1,4 mld zł w I kwartale, ale jego współczynniki kapitałowe znalazły się najniżej od marca 2020 r., a wskaźnik pokrycia płynności zanotował najniższą wartość od 2019 r.
  czytaj więcej
 • Dom Development spokojny o przyszłość

  23 maja 2022
  Już po raz ósmy z rzędu deweloper zamknął kwartał z gotówką netto, wyrażając przekonanie, że do kryzysu na rynku mieszkaniowym jest bardzo daleko. Na znak bardzo dobrej kondycji finansowej chce wypłacić ponad 268 mln zł dywidendy.
  czytaj więcej