piątek, 22 października 2021

Newsroom

Krakowski BS musi zwiększyć rezerwy po inspekcji KNF

msd | 24 września 2021
Krakowski Bank Spółdzielczy rozpozna dodatkowe 28,1 mln zł rezerw w stratach lat ubiegłych, co spowoduje spadek jego łącznego współczynnika kapitałowego o około 1,85 pkt proc.

W wyniku inspekcji KNF oraz poinspekcyjnej analizy zarząd banku miał ustalić, że wartość jego aktywów kredytowych była na koniec 2020 r. zawyżona o 27,5 mln zł. Dodatkowe 0,6 mln zł stanowić miały nierozpoznane w pasywach rezerwy celowe na zobowiązania pozabilansowe. Bank rozpozna więc w sprawozdania za I półrocze 28,1 mln zł strat z lat ubiegłych, które obniżą jego fundusze własne.

Według szacunków banku, spadek funduszy własnych pomniejszy jego łączny współczynnik kapitałowy o około 1,85 pkt proc. Nadal pozostanie jednak powyżej regulacyjnych wymogów.

„Łączny współczynnik kapitałowy banku zostanie utrzymany na poziomie przekraczającym 13,0 proc, powyżej progu minimalnego 10,5 proc.” – poinformował Krakowski Bank Spółdzielczy.

Bank zastrzegł jednocześnie, że część z zawiązanych rezerw może w przyszłości podlegać rozwiązaniu, ci miałoby korzystny wpływ na rachunek wyników.

Półroczne sprawozdanie Krakowskiego BS ma zostać przekazane w ostatnim możliwym terminie, 30 września.

Od 1 marca w Krakowskim BS działa kurator ustanowiony przez KNF. Jego celem ma być poprawa sytuacji finansowej banku. Zasadniczym problemem KBS jest bowiem jakość malejącego portfela kredytowego. Sprawa prowadzonej w przeszłości działalności kredytowej banku jest zresztą przedmiotem śledztwa prokuratury.

Na Catalyst znajduje się jedna seria podporządkowanych obligacji banku z terminem spłaty we wrześniu 2023 r. W piątek po południu papiery tanieją o 1 pkt proc. do 75 proc. nominału (19,3 proc. rentowności).

Więcej wiadomości o Krakowski Bank Spółdzielczy

Więcej wiadomości kategorii Catalyst