sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Obligatariusze chcą pociągnąć zarząd i radę Module Technologies do odpowiedzialności

Michał Sadrak | 23 marca 2021
Bielski sąd udzielił wybranym obligatariuszom zabezpieczenia w sprawach przeciwko członkom zarządu i rady nadzorczej Module Technologies. Na ich konta wszedł komornik.

Obligacyjne problemy Module Technologies rozpoczęły się w pierwszej połowie 2019 r., gdy spółka musiała zacząć spłacać pierwsze z wielu serii obligacji uplasowanych w poprzednich latach. Pierwszych z trzech wykupów spółka dokonała w niepełnej wysokości, wspierając się nowymi emisjami i porozumieniami z wierzycielami. Dwie ostatnie ratunkowe serie długu Module Technologies przydzieliło 28 czerwca 2019 r., na dwa dni przed wejściem nowego prawa nakazującego skorzystanie z usług agenta emisji i rejestrację papierów w KDPW. Już dwa tygodnie później spółka złożyła do sądu wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Ostatecznie we wrześniu ubiegłego roku ogłoszono wobec niej upadłość, choć – jak sama twierdzi – była już wtedy pod ochroną uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzonego do życia w odpowiedzi pandemiczne problemy przedsiębiorstw.

Na lodzie zostali właściciele obligacji wartych około 50 mln zł. Wobec braku realnych perspektyw na odzyskanie pieniędzy od spółki (Module wykazywało 68,8 mln zł ujemnych kapitałów własnych na koniec ub.r.), część inwestorów próbuje odzyskać swoje pieniądze bezpośrednio od organów emitenta – zarządu i rady nadzorczej. I nie są w tym bez szans. W ostatnich miesiącach Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej co najmniej dwukrotnie udzielił obligatariuszom zabezpieczenia w sprawach przeciwko członkom zarządu oraz rady nadzorczej Module Technologies. 

- Oznacza to, że sąd uznał roszczenie nabywców obligacji za uprawdopodobnione – taka jest bowiem jedna z prawnych przesłanek udzielenia przez sąd zabezpieczenia. Oznacza to również, że na czas trwania postępowania klient ma zabezpieczone środki, które w przypadku korzystnego, prawomocnego wyroku będą mu należne. Ponieważ komornik zabezpieczył wysokość dochodzonego roszczenia (zajął środki pieniężne na rachunkach bankowych pozwanych osób), tym samym dłużnik nie ucieknie już ze swoim majątkiem w tym zakresie – powiedziała Obligacje.pl Ewa Czarnecka, radca prawny, która reprezentuje poszkodowanych obligatariuszy.

W ocenie naszej rozmówczyni szanse na odzyskanie pieniędzy bezpośrednio od Module Technologies są niewielkie, stąd decyzja o dochodzeniu należności od członków zarządu i rady nadzorczej spółki. Jak przekonuje mecenas Ewa Czarnecka, nie ma wątpliwości, że spółka nigdy nie powinna była emitować papierów dłużnych. Na dowód przywołuje fakt, że Module notowało wyłącznie straty. Przypomina też, że biegły rewident odmówił sporządzenia opinii z badania  sprawozdania finansowego Module za 2018 r., tłumacząc między innymi, że zarząd spółki nie przedstawił wystarczających dowodów, które uprawdopodobniają założenie, co do oczekiwanych przepływów pieniężnych i możliwości kontynuacji działalności.

Analizując podejmowane przez Module działania, w szczególności w kontekście braku zdolności bieżącego regulowania należności, można wysnuć tezę, że działania spółki w odniesieniu do obligatariuszy były celowe, albowiem chronologia zdarzeń pokazuje, że tuż po wyrażeniu zgody obligatariuszy na zrolowanie obligacji, emitent w ogóle zaprzestał wypłaty jakichkolwiek odsetek od obligacji – przypomina mecenas Ewa Czarnecka, wskazując równocześnie, że nabywcy papierów dłużnych od początku byli wprowadzani w błąd co do stanu finansowego Module Technologies, co – według niej – znajduje swoje potwierdzenie w dokumentach finansowych spółki.

Jak wskazuje nasza rozmówczyni, podobne problemy występują u wielu innych podmiotów, których obligacje były dystrybuowane przez Alpha Bridge Broker (d. Gerda Broker) - spółkę, której członkowie zarządu zostali w 2020 r. tymczasowo aresztowani. 

- Kancelaria celowo nie występuje z powództwem przeciwko Alpha Bridge Broker czyli pośrednika, który bez licencji oferował obligacje różnych podmiotów, bowiem spółka ta nie posiada żadnego majątku wobec czego występowanie przeciwko niej w takiej sytuacji z powództwem jest bezzasadne – wyjaśniła mecenas Ewa Czarnecka.

Module Technologies nie odpowiedziało na nasze pytania o zajęcia komornicze u członków zarządu i rady nadzorczej.

Więcej wiadomości kategorii Prawo