czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Obligatariusze Fast Finance z kuratorem

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 11 lutego 2019
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał postanowienie o ustanowieniu kuratora do reprezentowania praw obligatariuszy windykacyjnej spółki.

Na kuratora obligatariuszy ustanowiono wrocławską spółkę Pragos Doradcy Restrukturyzacyjni.

W styczniu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, czyli ten sam, przed którym toczy się postępowanie restrukturyzacyjne GetBacku, wydał postanowienie o otwarciu wobec Fast Finance postępowania układowego. Na nadzorcę sądowego spółki ustanowiono zaś Kamila Hajduka, który jest kuratorem obligatariuszy GetBacku.

W ubiegłym miesiącu doszło też do umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości Fast Finance z wniosku Nobili Partners, agencji relacji inwestorskich, która w przeszłości obsługiwała windykatora.

W październiku Fast Finance nie wypłaciło odsetek i raty kapitałowej od notowanych na Catalyst obligacji o wartości 4,66 mln zł (początkowa ich wartość to 9,32 mln zł). Obligatariusze zaczęli składać spółce żądania natychmiastowego wykupu, aż w końcu administrator przejął wierzytelności stanowiące zastaw zabezpieczający obligacyjny dług. Administrator zobowiązał się wyznaczyć biegłego, który ustali wartość przejętego zastawu, a spółce zaoferował zawarcie umowy na obsługę przejętych wierzytelności.

Obligacyjnego zadłużenia spółka ma jednak znacznie więcej niż tylko 4,66 mln zł tytułem notowanej na Catalyst serii M. Łączna wartość papierów dłużnych Fast Finance, według stanu z końca pierwszego półrocza, to 23,76 mln zł. Poza serią M spółka posiada zobowiązania wobec wyemitowanych pięciu innych emisji, które przynajmniej częściowo znajdują się w posiadaniu funduszu Distressed Assets FIZ AN. To właśnie w wyniku porozumienia z tym funduszem oraz jedną osobą fizyczną (kontrolującą trzy spółki – obligatariuszy FF) otwarto postępowanie restrukturyzacyjne.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje