niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Podlasko-Mazurski BS ma coraz więcej kredytów zagrożonych

msd | 17 czerwca 2020
Ryzyko kredytowe w banku z Zabłudowa zaczęło rosnąć jeszcze na długo przed wybuchem pandemii koronawirusa. Na koniec 2019 r. udział należności zagrożonych przekroczył 12 proc. portfela kredytowego brutto. Zawiązane rezerwy i odpisy znacząco natomiast ograniczyły zeszłoroczny wynik finansowy banku.

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy wciąż chętnie zwiększał w ubiegłym saldo przyjętych depozytów, które po ponad 11-proc. wzroście sięgnęło 349,7 mln zł na koniec grudnia. Tego samego nie można jednak powiedzieć o bilansowej wartości portfela kredytowego, która skurczył się o ponad 4 proc. do 175,8 mln zł. Tym samym relacja kredytów do depozytów spadła do niskich 50,3 proc. W przeciwieństwie do poprzedniego roku, posiadane nadwyżki płynności PMBS wolał natomiast lokować w banku zrzeszającym niż w papierach dłużnych (111 mln zł należności od sektora finansowego wobec 76,8 mln zł instrumentów dłużnych).

Sam spadek wartości portfela przy jednoczesnym wzroście funduszy własnych pozwolił poprawić łączny współczynnik kapitałowy o 1,36 pkt proc. do 15,37 proc. na koniec 2019 r. Współczynnik kapitału podstawowego zwiększył się zaś o 1,73 pkt proc. do 12,38 proc. 

Z portfelem kredytowym PM Banku wiążę się jednak coraz większe ryzyko. Tylko w ubiegłym roku zanotował on wzrostu udziału należności zagrożonych w portfelu kredytowym brutto o 2,9 pkt proc. do 12,19 proc. W wartościach nominalnych wskaźnik kredytów zagrożonych wynosił 11,01 proc. przy wewnętrznym limicie ustalonym na 9 proc. Bank przekraczał też zresztą i więcej limitów, w tym udziału kredytów gotówkowych w kredytach detalicznych, udziału należności zagrożonych w kredytach hipotecznych. Ponadto, PM Bank przekraczał też wewnętrzny limit koncentracji zaangażowań kredytowych wobec.

Tymczasem konieczność dotworzenia rezerw i odpisów na zagrożone należności (2,3 mln zł wobec niespełna 1 mln zł rok wcześniej) była główną przyczyną spadku zysku netto PM Banku o 44 proc. r/r do niecałych 0,7 mln zł w 2019 r.

Na poziomie podstawowych dochodów bank poprawił zeszłoroczne rezultaty głównie dzięki wyższemu wynikowi odsetkowemu (8,4 mln zł wobec 7,8 mln zł). Niemniej, wygenerowana marża odsetkowa to 2,4 proc., co w 2020 r. najpewniej nie będzie do powtórzenia. PMBS przyznaje, że obniżki stóp procentowych dadzą o sobie znać na poziomie przychodów odsetkowych.

Na Catalyst notowana jest jedna seria podporządkowanych papierów banku z Zabłudowa. Warte 5 mln zł obligacje PMS0624 wyceniane są na 92,8 proc. nominału, co daje 5,5 proc. rentowności.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst