piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Polski Bank Spółdzielczy zapowiada przedterminowy wykup

msd | 08 grudnia 2022
PBS w Poznaniu (d. w Ciechanowie) spłaci przed terminem podporządkowane papiery dłużne BSC1124 o wartości 5,22 mln zł.

Termin wcześniejszej spłaty obligacji BSC1124 ustalono na 30 grudnia tego roku. Najpóźniej 19 grudnia obrót nimi zostanie zawieszony.

Po raz ostatni papierami tymi handlowano ponad sześć miesięcy temu. W czwartek po południu w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży kwotowano je zaś kolejno na 95,0 i 99,5 proc. wartości nominalnej.

Zgodę na wcześniejszy wykup obligacji BSC1124 wydała Komisja Nadzoru Finansowego, co było konieczne z uwagi na podporządkowany status długu (tj. zaliczenie go do funduszy uzupełniających banku).

Na Catalyst wciąż pozostanie jeszcze jedna seria podporządkowanych obligacji PBS w Poznaniu. To cieszące się wyższą płynnością papiery BSC0927 o wartości 11,09 mln zł, które od września wyceniane są w okolicach połowy wartości nominalnej.

Mimo 2,5-krotnego wzrostu wyniku odsetkowego, PBS w Poznaniu zamknął I półrocze z ledwie 0,3 mln zł zysku netto. Jego łączny współczynnik kapitałowy wynosił 13,07 proc. przy wymaganych 10,5 proc. i średniej w sektorze spółdzielczym na poziomie blisko 19,6 proc. Wskaźnik kredytów zagrożonych sięgał zaś 42,2 proc. Bank wykazywał za to bardzo wysoką płynność.

W listopadzie sąd zarejestrował zmianę nazwy banku i przeniesienie jego siedzimy z Ciechanowa do Poznania, co tłumaczone jest procesem wewnętrznej restrukturyzacji.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst