piątek, 30 września 2022

Newsroom

Rating LPP także w dół

materiał prasowy EuroRating | 25 marca 2020
Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce LPP S.A. do BBB- z BBB. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna.

Obniżenie oceny wiarygodności finansowej LPP wynika z oczekiwanego przez EuroRating osłabienia sytuacji finansowej spółki na skutek okresowego zamknięcia prowadzonych przez nią stacjonarnych sklepów odzieżowych na kluczowych rynkach. Nadzwyczajne środki administracyjne podjęte w związku z globalną pandemią koronawirusa wiążą się dla odzieżowej grupy z brakiem uzyskiwania w tym czasie przychodów z głównego źródła, jakim jest sprzedaż w sklepach stacjonarnych (generująca niemal 90 proc. łącznych przychodów grupy), przy jednoczesnym ponoszeniu bieżących kosztów operacyjnych.

Agencja szacuje, że w okresie przymusowego zamknięcia sklepów spółka generować będzie wysokie straty oraz ujemne wolne przepływy pieniężne, co wpłynie zarówno na obniżenie wartości kapitału własnego w I kwartale obrotowym spółki (obejmującym okres luty-kwiecień br.), jak i na osłabienie sytuacji płynnościowej spółki.

EuroRating bierze jednak pod uwagę fakt, że LPP charakteryzowała się dotychczas stosunkowo niskim zadłużeniem (bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu leasingu) oraz posiadała wysoką pozycję gotówkową (na koniec III kwartału 2019 r. środki pieniężne wynosiły 920 mln zł). Spółka jest więc w stanie pokrywać ponoszone okresowo straty w znacznym stopniu ze środków własnych. Ponadto, zdaniem agencji, odzieżowa grupa może także w razie potrzeby zaciągnąć nowe zobowiązania finansowe, z uwagi na dotychczasowe niewielkie wykorzystanie zdolności kredytowej.

Na sytuację finansową grupy LPP najistotniejszy wpływ w najbliższym czasie będzie miał przebieg globalnej pandemii koronawirusa (w tym szczególności w Polsce i Europie) oraz związana z tym długość okresu zamknięcia sklepów stacjonarnych. Jakkolwiek istnieje w tym zakresie bardzo duża niepewność, to EuroRating w scenariuszu bazowym zakłada obecnie, że nie potrwa to dłużej niż ok. 6-8 tygodni. 

Na wielkość ponoszonych przez spółkę strat istotny wpływ będą miały również zapowiadane przez organy publiczne w poszczególnych krajach programy pomocowe, które mogą w pewnym stopniu złagodzić wpływ kryzysowej sytuacji na wyniki finansowe i sytuację płynnościową spółki w okresie zamknięcia sklepów stacjonarnych.

Negatywna perspektywa ratingu

W związku z ryzykiem ewentualnego wydłużenia czasu trwania pandemii koronawirusa i utrzymania zakazu funkcjonowania sklepów stacjonarnych przez okres dłuższy niż obecnie agencja zakłada w scenariuszu bazowym, perspektywa ratingu została określona jako negatywna. Oznacza ona, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Podatność nadanego ratingu na zmiany

Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej LPP S.A. mogłoby wpływać obecnie przede wszystkim znaczne wydłużenie czasu trwania pandemii koronawirusa i utrzymanie zakazu funkcjonowania galerii handlowych (w których ulokowana jest większość stacjonarnych sklepów spółki), a także poniesienie przez spółkę większych niż obecnie spodziewane przez agencję strat w okresie zamknięcia sklepów i większe niż oczekiwane pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki.

Do czynników, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ocenę wiarygodności kredytowej LPP EuroRating zalicza: relatywnie szybkie wznowienie przez spółkę na poszczególnych rynkach (w tym w szczególności w Polsce) sprzedaży w sklepach stacjonarnych; ponowne generowanie wysokich dodatnich wyników finansowych i wolnych przepływów pieniężnych; a także poprawa pozycji kapitałowej i płynnościowej spółki.

Więcej wiadomości o LPP S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst