środa, 04 października 2023

Newsroom

Victoria Dom ubiega się o 11,2 mln zł z publicznej oferty obligacji

msd | 31 maja 2023
Deweloper proponuje trzyletnie niezabezpieczone papiery oprocentowane na WIBOR 6M plus 6,5 pkt proc. marży, która co najmniej w pierwszym okresie będzie podniesiona do 7,0 pkt proc.

Według aktualnych stawek WIBOR, w pierwszym okresie odsetkowym obligacje oprocentowane będą na 13,95 proc. w skali roku. Przy czym, faktyczna wysokość oprocentowania zostanie ustalona w oparciu o stawkę bazową z 15 czerwca. Tak czy inaczej, początkowo Victoria Dom płacić będzie marżę podwyższoną z 6,5 do 7,0 pkt proc., co związane jest bezpośrednio z wysokością wskaźnika zadłużenia. Według ostatniego sprawozdania, na koniec 2022 r. relacja długu netto do kapitałów własnych dewelopera wynosiła bowiem 0,81x, nieznacznie przekraczając ustalony na 0,8x poziom, po przekroczeniu którego Victoria Dom zobowiązana jest w większości serii obligacji do podniesienia marży, właśnie o 0,5 pkt proc. Jeśli więc wraz z sierpniową publikacją sprawozdania półrocznego wskaźnik zadłużenia wróci poniżej 0,8x, w rozpoczynającym się w grudniu drugim okresie odsetkowym marża zostanie obniżona do bazowych 6,5 pkt proc.

Zgodnie z warunkami emisji, oferowane przez spółkę trzyletnie papiery nie zostaną zabezpieczone. Victorii przysługiwać będzie opcja wcześniejszej spłaty, z której będzie mogła skorzystać najwcześniej po półtora roku od emisji. Wśród kowenantów zastrzeżono natomiast, że wskaźnik dług netto do kapitałów własnych nie będzie mógł przekroczyć 1,0x, a wysokość dywidendy ograniczono do 50 proc. rocznego skonsolidowanego zysku zysku netto (30 proc. w odniesieniu do zysku za 2022 r.). 

Zapisy na warte do 11,2 mln zł obligacje Victorii Dom potrwają do 14 czerwca, a dzień ich emisji wyznaczono na 21 czerwca. Ofertę prowadzi Michael/Ström DM, gdzie inwestorzy mogą składać zlecenia nabycia papierów za co najmniej 25 tys. zł i przy opłaceniu 0,25 proc. prowizji maklerskiej.

Pozyskane z emisji wpływy Victoria Dom zamierza przeznaczyć na refinansowanie starszych serii. Oferta przewiduje więc także możliwość rozliczenia zapisu potrąceniem wierzytelności z innymi papierami spółki, w szczególności najbliższymi do spłaty seriami VID0723, VID1023 oraz VID0624.

Docelowo oferowane obligacje trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest sześć starszych serii długu Victorii.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje