środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

Wzrost wyników i słabe przepływy JHM Development

msd | 18 listopada 2022
Skierniewicki deweloper zamknął III kwartał z 18,2 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych. Mimo tego, udało mu się utrzymać niezłą płynność gotówkową i niewysokie na tle kapitałów zadłużenie.

Przekazane w III kwartale mieszkania i domy jednorodzinne zapewniły JHM Development wzrost przychodów o 30 proc. r/r do 43,6 mln zł, a zysku brutto ze sprzedaży o 42 proc. do 11,5 mln zł. Tym samym spółka zamknęła kwartał z 6,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto (4,5 mln zł rok wcześniej), który narastająco po dziewięciu miesiącach nadal pozostawał jednak niższy niż przed rokiem (9,3 mln zł wobec 10,8 mln zł). To samo tyczy też przepływów operacyjnych, które po trzech kwartałach wykazywały minus 3,6 mln zł (+29,8 mln zł rok wcześniej), głównie z tego powodu, że w samym III kwartale JHM zanotował 18,2 mln zł odpływu gotówki z podstawowej działalności.

Wskutek zanotowanych odpływów i spłaty prawie 10 mln zł zadłużenia stan środków pieniężnych na kontach dewelopera spadł z 66,8 mln zł w czerwcu do 39,7 mln zł, osiągając najniższą wartość od półtora roku. Środki te ponad dwukrotnie pokrywały skorygowane o otrzymane przedpłaty krótkoterminowe zobowiązania. Faktyczna płynność gotówkowa była jednak niższa, ponieważ ponad połowa gotówki pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych. Niemniej, same wolne środki (wliczając lokatę terminową, także wykazywaną wśród środków pieniężnych) nadal zapewniały pełne pokrycie dla zobowiązań wymagalnych w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. Tak obliczona płynność gotówkowa to bowiem 1,01x wobec 1,05x kwartał wcześniej i 0,62x przed rokiem. 

Przy znacząco niższym stanie środków pieniężnych dług netto dewelopera podskoczył z 35,3 mln zł do 52,7 mln zł. Na tle posiadanych kapitałów własnych nadal pozostawał on relatywnie nieduży (0,13x wobec 0,09x w czerwcu i 0,07x rok wcześniej), choć warto przypomnieć, że i obligacyjne kowenanty wobec JHM ustalono znacznie poniżej wartości powszechnie przyjmowanych na rynku. Limit to bowiem 0,5x, co sporo też może mówić o samej wycenie posiadanych przez JHM aktywów. 

Przy 270,2 mln zł całkowitych zobowiązań deweloper wykazywał 0,40x zadłużenia ogólnego na koniec września wobec 0,42x kwartał wcześniej, ale i 0,31x przed rokiem.

Tymczasem na koniec września JHM nadal czekał na umorzenie postępowania upadłościowego spółki Hakamore, którą kupił za wpływy z zeszłorocznej emisji obligacji o wartości 50 mln zł. Sama spółka wyceniana jest w księgach dewelopera na 10,1 mln zł, ale prawdopodobnie dodatkowe 40 mln zł stanowią jej obligacje, które JHM odkupił od funduszu długu prywatnego. Umorzenie tego postępowania ma pozwolić deweloperowi na rozpoczęcie inwestycji mieszkaniowej na terenach po elektrowni w Łodzi, dla których to właśnie przejął on upadły podmiot.

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji JHM Development, ale do jakichkolwiek transakcji dochodzi tylko starszym długiem, który będzie wygasał w grudniu przyszłego roku. Papiery te (JHM1223 z 5,5 pkt proc. marży) kwotowane są obecnie na 98,3/99,0 proc. nominału (bid/ask). 

Więcej wiadomości o JHM Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst