poniedziałek, 06 kwietnia 2020

Newsroom

Robinson zakończył kwartał na plusie; pomogło przeszacowanie

msd | 16 grudnia 2014
Dystrybutor sprzętu wędkarskiego i sportowego wykazał w IV kw. (rok obrotowy kończy się 31 października) 68 tys. zł skonsolidowanego zysku netto i 348 tys. zł zysku za cały rok.

W ostatnim kwartale grupa zanotowała wzrost przychodów o 56,1 proc. r/r do 4,64 mln zł, z czego wykazała 125 tys. zł zysku ze sprzedaży wobec 285 tys. zł straty przed rokiem. Wynik operacyjny podliczono na 101 tys. zł, co nie pokrywa zapłaconych w tym okresie odsetek od zadłużenia (127 tys. zł). Ale z uwagi na aktualizację wartości inwestycji (prawdopodobnie chodzi o udziały w spółce Outdoorzy; przeprowadzono emisję jej akcji, którą objął ABS Investment) ostatecznie skonsolidowany wynik netto Robinsona osiągnął poziom 68 tys. zł wobec 302 tys. zł straty przed rokiem.

Za cały rok grupa wykazuje 16,5 mln zł przychodów, które przekładają się na 756 tys. zł zysku operacyjnego. W tym przypadku pokrywa on wysokość zapłaconych odsetek w 1,81x. Naturalnie to wartość znacznie lepsza, ale wciąż daleka od komfortowego poziomu. Zrefinansowanie dotychczasowych kredytów w bankach spółdzielczych dałoby obniżenie kosztów zadłużenia, gdyby nie to, że w październiku Robinson wyemitował obligacje na 1 mln zł (oferowano od 1 do 4 mln zł). Warto zauważyć, że w czwartym kwartale wykazano 200 tys. zł „innych” kosztów finansowych, wobec 214 tys. zł w całym roku. Przynajmniej częściowo mogą to być koszty emisji, które z uwagi na charakter oferty (publiczna na podstawie memorandum) były powyżej średniej.

Cały rok grupa zamknęła z 425 tys. zł ujemnych przepływów pieniężnych (-568 tys. zł w czwartym kwartale). Pewnym uzasadnieniem może być silny rozwój, co z resztą potwierdzają ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej i dodatnie przepływy finansowe (Robinson inwestuje na kredyt).

Na koniec października grupa Robison Europe posiadała 11,16 mln zł zobowiązań przy 16,3 mln zł aktywów oraz 5,14 mln zł kapitału własnego. Sprawozdanie ma charakter uproszczony, więc nie podano poziomu zadłużenia finansowego. Na podstawie komentarza do wyników i po doliczeniu emisji obligacji można szacować je przynajmniej na 5,9 mln zł.

Krótkoterminowe zobowiązania w kwocie 6,97 mln zł miały pokrycie w 11,48 mln zł aktywów obrotowych, z czego na zapasy przypada 5,59 mln zł. Daje to wskaźnik bieżącej i szybkiej płynności na poziomie odpowiednio 1,65x oraz 0,82x. W tym ostatnim przypadku inwestorów pewnie uspokoiłaby wyższa wartość, lecz aktualny poziom związany jest z wysokim poziomem zapasów, które w przypadku działalności prowadzonej przez Robinsona powinny rotować relatywnie szybko. Na koniec października należności grupy wynosiły 4,33 mln zł, zaś krótkoterminowe inwestycje podliczono na 1,41 mln zł. W tych ostatnich mogły znajdować się jeszcze środki pozyskane z obligacji, ponieważ emisję – po wydłużeniu zapisów – zamknięto w połowie października. Z pewnością środki pozyskane z papierów dłużnych nie zaczęły jeszcze w pełni pracować, co daje nadzieje na utrzymanie tempa rozwoju.

W publicznej bezprospektowej emisji trzyletnich obligacji Robinson oferował WIBOR 3M plus 7 pkt proc. marży. Papiery zabezpieczone są zastawem na znaku towarowym oraz na akcjach spółki Outdoorzy. Robinson zamierza wprowadzić październikową emisję do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o Robinson Europe S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Ograniczone ryzyko też jest coraz droższe

  03 kwietnia 2020
  Nawet dwucyfrową rentowność można uzyskać kupując dziś obligacje, które miesiąc temu w ogóle nie były na sprzedaż lub dawały zysk niewiele wyższy od lokaty bankowej.
  czytaj więcej
 • GNB: depozyty utrzymują się na bardzo stabilnym poziomie

  03 kwietnia 2020
  Getin Noble Bank zakończył ubiegły rok z 591,6 mln zł skonsolidowanej straty netto. Aktualnie notuje spowolnienie działalności biznesowej, ale mniejsze niż oczekiwano. Po krótkim epizodzie związanym ze zwiększonymi wypłatami gotówki z bankomatów GNB nie dostrzega niepokojących sygnałów w zakresie płynności. Aktualna luka kapitałowa banku sięga około 1,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • Unibep bez długu netto na koniec 2019 r.

  03 kwietnia 2020
  Na koniec grudnia grupa wykazała 178,4 mln zł środków pieniężnych, trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Środki pokrywały z dużą górką sumę zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • PGF ze stratą i niższą płynnością

  03 kwietnia 2020
  Polska Grupa Farmaceutyczna zakończyła 2019 r. z 13,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Konieczność spłaty obligacji na 100 mln zł w listopadzie dodatkowo obciążyła wskaźniki płynności grupy. O pandemii koronawirusa i jej wpływie na sytuację finansową PGF mówi znacznie mniej, niż można by tego oczekiwać od dystrybutora wyrobów farmaceutycznych.
  czytaj więcej

Emisje