sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Cyfrowy Polsat pożyczy 10,6 mld zł

msd | 02 maja 2023
Medialno-telekomunikacyjny koncern zawarł umowy kredytowe, które pozwolą mu zrefinansować starsze zadłużenie i pokryć dodatkowe potrzeby.

Cyfrowy Polsat wraz ze spółkami zależnymi, w tym między innymi Polkomtelem, Telewizją Polsat oraz Netią, zawarły z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych trzy umowy, obejmujące 7,255 mld zł kredytu terminowego, 506 mln euro kredytu terminowego oraz do 1 mld zł kredytu rewolwingowego. Okres spłaty zobowiązań ustalono na pięć lat, przy czym kredyty terminowe spłacane będą w równych kwartalnych ratach. 

Wysokość marży zaciąganego przez grupę finansowania zależeć będzie nie tylko od wskaźnika dług netto/EBITDA, ale także od realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w tym produkcji zielonej energii oraz zużycia energii zeroemisyjnej.

Pozyskane wpływy Cyfrowy Polsat zobowiązuje się w pierwszej kolejności przeznaczyć na całościową spłatę starszych kredytów (w latach 2023-2025 spółka zobowiązana była spłacić w sumie 8 mld zł) oraz inwestycje i ogólne potrzeby korporacyjne.

Zgodnie z postanowieniami umów, Cyfrowy Polsat będzie miał także możliwość zaciągnięcia dodatkowych kredytów.

Na zabezpieczenie umów Cyfrowy Polsat zobowiązał się ustanowić zastawy na rzeczach ruchomych u prawach majątkowych o zmiennym składzie, zastawy na akcjach i udziałach spółek zależnych, zastawy na wierzytelnościach z rachunków bankowych, a także znakach towarowych oraz hipoteki i oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 

Jak wskazano, uruchomienie finansowania wymaga standardowych spełnienia warunków zawieszających. 

W osobnym komunikacie Cyfrowy Polsat zwołał NWZ, na którym pod głosowanie poddana zostanie uchwała o obciążeniu majątku grupy zabezpieczeniami. 

Zamiar refinansowania długów medialno-telekomunikacyjna grupa zapowiedziała w październiku ubiegłego roku. W ramach tych działań na przełomie grudnia i stycznia uplasowała też zrównoważone obligacje o wartości 2,67 mld zł, czemu towarzyszył częściowy odkup starszych serii o łącznej wartości nominalnej 1,53 mld zł.

Pochodzące z niedawnej emisji siedmioletnie papiery CPS0130, za które spółka płaci obecnie WIBOR 6M plus 3,85 pkt proc. marży, kwotowane są na 101,05/101,50 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst