poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

EuCO zwołało zgromadzenie obligatariuszy ws. naruszonego kowenantu

msd | 12 maja 2022
Na początku czerwca właściciele obligacji EUC0423 podejmą decyzję, czy przekroczenie limitu wskaźnika dług netto/EBITDA pozwala na postawienie długu w stan wymagalności.

Problemy w spółkach zależnych spowodowały, że po kilku kwartałach utrzymywania wskaźnika dług netto/EBITDA tuż pod limitem 3,0x EuCO w końcu naruszyło warunki emisji obligacji. Jak jednak wcześniej pisaliśmy, ewentualne składanie żądań przedterminowego wykupu wartych 17,9 mln zł papierów EUC0423 wymaga zgody zgromadzenia obligatariuszy. Spółka właśnie je zwołała na 1 czerwca, ale nie zamierza składać broni – chce bowiem przekonać wierzycieli do tego, by nie wyrazili zgody na postawienie długu w stan wymagalności.

Jak wynika z porządku obrad, zarząd EuCO chce zacząć od zaprezentowania sytuacji spółki, po czym miałoby dojść do głosowania nad dwiema wykluczającymi się uchwałami – niezezwalającej i zezwalającej obligatariuszom na postawienie długu w stan wymagalności. 

W ubiegłotygodniowym oświadczeniu EuCO, które przytaczaliśmy na łamach Obligacje.pl, zarząd spółki przekonywał, że widzi „dużą szansę” na uniknięcie postawienia długu w stan wymagalności. Jako jeden z argumentów wskazywał fakt, że obligacje EUC0423 płacą 15,37 proc. odsetek w skali roku.

Obligatariusze zainteresowani udziałem w obradach muszą na co najmniej siedem dni przed terminem zgromadzenia złożyć w spółce świadectwo depozytowe.

Aby zgromadzenie obligatariuszy EuCO mogło się odbyć muszą stawić się na nim inwestorzy posiadający łącznie co najmniej połowę papierów EUC0423. Z kolei podjęcie uchwał w sprawie ewentualnego żądania wcześniejszej spłaty długu wymaga jednomyślności podczas głosowania.

Według danych Obligacje.pl, na koniec ubiegłego roku najwięcej papierów EUC0423 miał fundusz emerytalny Aegona (3,7 mln zł), a także fundusze zarządzane przez Generali Investmtens TFI (łącznie 3,8 mln zł). Kolejnym istotnym graczem mogły być też fundusze Opery TFI, które jednak jeszcze nie opublikowały sprawozdań za ubiegły rok (w połowie 2021 r. miały łącznie ok. 3,6 mln zł obligacji EuCO).

W czwartek rano papiery EUC0423 kwotowane są na 49,12/53,09 proc. wartości nominalnej (bid/ask).

Więcej wiadomości kategorii Catalyst