poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

EuroRating po raz kolejny tnie ocenę Idea Banku

materiał prasowy EuroRating, ben | 06 czerwca 2019
Agencja obniżyła rating kredytowy Idea Banku z CCC do CC. Utrzymana została jego negatywna perspektywa.

Kolejna obniżka ratingu kredytowego Idea Banku jest rezultatem szeregu negatywnych informacji, jakie pojawiły się w ciągu ostatnich dni.

Najistotniejszy wpływ na dalszy wzrost ryzyka kredytowego banku miało wygenerowanie w I kwartale 2019 r. po raz kolejny wysokiego ujemnego wyniku finansowego (-80,8 mln zł), co przyczyniło się do dalszego spadku wartości kapitału własnego (na poziomie skonsolidowanym do 194,3 mln zł wobec 272,7 mln zł przed kwartałem oraz wobec 2,437 mld zł przed rokiem). W efekcie wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym spadł do zaledwie 0,9 proc., łączny współczynnik wypłacalności obniżył się do 1,75 proc., a współczynnik Tier 1 spadł do 0,53 proc.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że wygenerowana w I kwartale 2019 r. strata wynikała w dużym stopniu ze wzrostu kosztów odsetkowych, co związane było z opanowywaniem przez bank zaburzeń płynnościowych z końca 2018 r.

Jakkolwiek kryzys płynnościowy został na początku 2019 r. zażegnany, to według agencji bardzo dużym problemem pozostaje nadal krytyczna sytuacja kapitałowa banku. EuroRating ocenia, że bez dużego i szybkiego dokapitalizowania, zdolność banku do kontynuacji działalności w średnim terminie będzie poważnie zagrożona.

Do czynników negatywnych przy ocenie ryzyka kredytowego Idea Banku EuroRating zalicza także odmowę przez Komisję Nadzoru Finansowego wydania zezwolenia na połączenie z Getin Noble Bankiem. EuroRating ocenia, że jakkolwiek samo połączenie obu banków nie rozwiązałoby ich podstawowego problemu, jakim jest niedobór kapitałów, to dla wierzycieli finansowych Idea Banku byłaby to operacja korzystna.

Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła również kuratora dla Idea Banku w postaci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który ma wesprzeć proces naprawczy banku.

EuroRating negatywnie ocenia także wzrost w I kwartale 2019 r. udziału kredytów zagrożonych do rekordowo wysokiego poziomu 18,2 proc.

Agencja spodziewa się, że wobec bardzo złej sytuacji kapitałowej Idea Banku, realizację planu znalezienia nowego inwestora należy obecnie uznać za mało prawdopodobną. Trudna w ocenie agencji będzie również realizacja alternatywnego planu autosanacji, który zakłada najpierw poprawę sytuacji finansowej banku, a następnie dokapitalizowanie go kwotą 500 mln zł.

W kontekście krytycznie niskich poziomów regulacyjnych współczynników kapitałowych Idea Banku, EuroRating ocenia obecnie, że bez szybkiego pozyskania dla banku nowego inwestora i przeprowadzenia w najbliższym czasie dużego dokapitalizowania, istotnie wzrośnie prawdopodobieństwo objęcia banku przymusowym programem ratunkowym albo likwidacyjnym. Zgodnie z metodologią stosowaną przez agencję ratingową EuroRating zdarzenia te spełniałoby przy tym kryteria zdarzenia typu „default”.

Podatność ratingu na zmiany

Negatywnie na aktualny poziom ratingu Idea Banku mogłyby wpływać:

 • brak pozyskania nowego inwestora oraz brak możliwości istotnego podniesienia w krótkim czasie kapitału własnego banku;
 • ponoszenie dalszych strat i kontynuacja spadku wartości kapitału własnego oraz pogorszenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym i/lub współczynników wypłacalności;
 • ewentualna dalsza utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej;
 • a także podjęcie przez nadzór finansowy formalnych działań skutkujących przymusową restrukturyzacją banku.

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej:

 • pozyskanie dla banku nowego inwestora, który wziąłby udział w podwyższeniu kapitału akcyjnego banku, skutkującym istotnym wzrostem udziału kapitału własnego w pasywach, a także wzrostem regulacyjnych współczynników kapitałowych do poziomów powyżej wymaganych przez nadzór finansowy;
 • trwała poprawa rentowności działalności operacyjnej;
 • spadek udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem; a także spadek kosztów finansowania.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A., Idea Bank S.A.

 • Getin Noble Bank bez widoku na zyski w tym roku

  20 września 2019
  Bank zmniejszył stratę w II kwartale, ale na powrót do rentowności każe jeszcze poczekać. Wciąż brakuje mu 1,5-1,6 mld zł kapitałów. Plan ich odbudowy zostanie określony w programie naprawczym, który zostanie złożony do KNF na początku października. Zarząd GNB liczy na jego zatwierdzenie jeszcze w tym roku.
  czytaj więcej
 • Idea Bank pokazał pierwsze efekty autosanacji

  17 września 2019
  Bankowa grupa miała symboliczny zysk w II kwartale, a jej płynność pozostawała pod kontrolą. Krytyczna sytuacja kapitałowa przynajmniej przestała się pogarszać, choć dziura kapitałowa to wciąż około 1,2 mld zł. Idea Bank nie ustaje więc w poszukiwaniu inwestora.
  czytaj więcej
 • Spółka z grupy Idea Banku bez zgody na restrukturyzację

  11 września 2019
  Biuro księgowe Tax Care otrzymało odmowę otwarcia przez sąd przyspieszonego postępowania układowego. Sąd skupił się na postępowaniu upadłościowym.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Więcej zaufania do GNB

  30 sierpnia 2019
  Getin Noble Bank wykupił pierwszą i największą emisję publiczną z drugiego programu emisji publicznych wartą 172 mln zł, co podniosło notowania także kolejnych serii. Inwestorzy oceniają ryzyko jako niższe, ale wciąż istotne.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje