środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Ghelamco mocno oddłużone po sprzedaży The Warsaw Hub

msd | 24 marca 2022
Według sprawozdania pro-forma, warta 583 mln euro transakcja obniżyła ogólne zadłużenie gwaranta obligacji emitowanych przez Ghelamco Invest do około 0,35x.

Na koniec ubiegłego roku aktywa grupy Granbero Holdings, która konsoliduje polskie projekty Ghelamco, wzrosły do 2 mld euro, z czego 1,04 mld euro finansowane było kapitałem własnym. Ogólne zadłużenie dewelopera sięgało zatem 0,48x wobec 0,47x rok wcześniej, a jego dług netto na przestrzeni 12 miesięcy wzrósł o 67,2 mln euro do 736,7 mln euro. Stanowił on 0,71x kapitałów własnych wobec 0,73x rok wcześniej, ponieważ Ghelamco rozpoznało 123 mln euro zysku netto w ubiegłym roku (wzrost o 23 proc. r/r). Pochodził on tak z wyższych przychodów (71,6 mln euro wobec 31 mln euro), jak i aktualizacji wartości nieruchomościowych aktywów (155,7 mln euro wobec 139,3 mln euro).

Z dzisiejszej perspektywy podwyższony, ale zgodny z pewnym cyklem projektowym, stan zadłużenia dewelopera z końca 2021 r. to już odległa przeszłość. W marcu Ghelamco sprzedało bowiem za 583 mln euro The Warsaw Hub, czyli swój najcenniejszy dotychczas projekt, spłacając po transakcji 314 mln euro kredytu. 

Według sprawozdania pro-forma, które pokazuje wpływ sprzedaży The Warsaw Hub na bilans grupy Granbero według stanu z końca 2021 r., transakcja obniżyła jej aktywa i całkowite zobowiązania kolejno do 1,61 mld euro i 569 mln euro. Tym samym ogólne zadłużenie dewelopera spadło do 0,35x i znalazło się najniżej od co najmniej 2014 r., gdzie sięgają dane Obligacje.pl. Wobec spłaty kredytu i wzrostu salda gotówki, dług netto spadł zaś do 266,5 mln euro i stanowił około 0,26x kapitałów własnych grupy. Same środki pieniężne (228,2 mln euro) stanowiły natomiast niemal dwukrotność krótkoterminowych zobowiązań. 

Co prawda sprawozdanie pro-forma grupy Granbero nie uwzględnia obligacyjnych operacji z I kwartału, ale i one miały pozytywny wpływ na jej bilans. W styczniu należąca do grupy spółka Ghelamco Invest wyemitowała papiery na 135 mln zł, a od stycznia do marca w trzech rundach spłaciła łącznie ponad 242 mln zł starszych papierów z relatywnie bliskimi terminami wykupu. Lada dzień, 29 marca, przypada zaś wykup dwóch kolejnych serii.

Tymczasem odnosząc się do „ukraińsko-rosyjskiego konfliktu” (sic!) deweloper stwierdza, że nie powinien on prowadzić „istotnego pogorszenia sytuacji finansowej spółki”.

Na Catalyst notowanych jest 15 serii obligacji Ghelamco Invest o łącznej wartości 1,26 mld zł (obligacje wygasające 29 marca nie są już notowane). Wśród najdłuższych zmiennokuponowych papierów z termiami spłaty w latach 2024-2025, za które spółka płaci 5 pkt proc. ponad WIBOR 6M, najniżej wyceniane są GHI1224, które sprzedający kwotuje na 98,68 proc. nominału (ok. 10,1 proc. rentowności).

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst