sobota, 31 października 2020

Newsroom

Idea Bank idzie na zwarcie z BFG i KNF

msd | 04 września 2020
Bank złożył do KNF wniosek o odwołanie BFG z funkcji kuratora, ponieważ ten – według Idei – niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki. Równocześnie bank zawarł umowę sprzedaży akcji spółki zależnej, której wcześniej sprzeciwił się BFG.

Wnioskując o odwołanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora Idea Bank zwrócił się do Komisji Nadzoru Finansowego o wyznaczenie nowego kuratora, jeśli wciąż jest on konieczny. Na wypadek braku zgody zmiany kuratora bank wystosował też wniosek o podjęcie przez BFG „realnych działań w celu poprawy sytuacji emitenta”. 

Zdaniem banku, BFG nienależycie wykonuje funkcję kuratora, w tym nie podejmuje działań umożliwiających bankowi autosanację. 

„W ocenie emitenta, BFG nie realizuje celu, dla którego został powołany na kuratora emitenta, gdyż nie podejmuje aktywności służącej poprawie sytuacji emitenta, ani też nie wspiera organów emitenta na etapie opracowania, ani też na etapie wdrażania działań naprawczych” – podał Idea Bank.

Według banku do odwołania Funduszu z funkcji kuratora powinno także dojść z powodu „mogących występować przeszkód natury prawnej, które uniemożliwiają BFG sprawne i efektywne pełnienie funkcji kuratora emitenta.” 

„(…) szczególny status Funduszu i różne role, w jakich może on występować w ramach szczególnych reżimów prawnych w praktyce utrudnia efektywną współpracę emitenta z BFG jako kuratorem z uwagi na niepewność w zakresie roli, w jakiej BFG w danym momencie występuje oraz zakresu przysługujących BFG praw i ciążących na BFG obowiązków.” – tłumaczy Idea Bank.

W osobnym komunikacie bank poinformował też o zawarciu sprzedaży 65 proc. akcji spółki Idea Money na rzecz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz LC Corp. W umowie zawarto warunek zawieszający polegający na niezgłoszeniu sprzeciwu do transakcji przez BFG. Przypomnijmy, że już raz wniósł do sądu sprzeciw do uchwał zarządu i rady nadzorczej Idea Banku dotyczących wyrażenia zgody na sprzedaż akcji Idea Money.

Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej Idea Bank tłumaczy tym, że zakwestionowane przez kuratora jej parametry zostały zmodyfikowane. Lecz, jak dalej tłumaczy, nie dysponuje uzasadnieniem decyzji BFG, dlatego zmodyfikowano te parametry transakcji, które mogą wyeliminować „potencjalne wątpliwości” kuratora. Zmianie uległa struktura nabywców (wciąż są to podmioty powiązane z Leszkiem Czarneckim) oraz towarzyszące jej porozumienia w zakresie skrócenia terminu wykup obligacji przez Idea Money oraz zmiany parametrów wykupu wierzytelności przez bank od spółki Idea Getin Leasing.

Bank zapewnia też, ze decydując się na zawarcie transakcji i porozumień kierował się „argumentami o charakterze jakościowym i ilościowym, biorąc pod uwagę korzyści dla emitenta i grupy kapitałowej emitenta.” Przekonuje też, że zawarcie umowy ma dla niego znacznego strategiczne i stanowi element działań sanacyjnych, umożliwiających odbudowę kapitałów.

„W ocenie emitenta zawarte przez niego w dniu dzisiejszym transakcje (…) mieszczą się w zakresie powszechnie stosowanych i akceptowanych sposobów ograniczania i zamykania luki kapitałowej przez banki, które w pełni zostały uwzględnione w standardowych instrumentach typu recovery plans” – podano.

Według ostatniego sprawozdania finansowego, na koniec marca bankowej grupie brakowało blisko miliard funduszy własnych, w tym ponad 0,85 mld zł kapitału Tier 1. Jej współczynnik kapitału Tier 1 znajdował się wówczas na granicy zera (0,06 proc.), co po dużym znakiem zapytania stawia w ogóle sens istnienia norm kapitałowych i kryteria, jakimi wobec Idea Banku kierują się BFG z KNF. 

W ubiegłym miesiącu informowano, że kontrola podatkowa w Idea Money wykazała konieczność dopłaty 150,5 mln zł podatku od zawartej 31 grudnia 2018 r. transakcji połączenia transgranicznego. 

Także w sierpniu KNF wszczęła wobec Getin Holdingu postępowanie administracyjne w związku z możliwością niedochowania przez spółkę zobowiązania do utrzymania odpowiednich wskaźników kapitałowych i płynnościowych Idea Banku.

W sierpniu Idea Bank wykupił swoje jedyne notowane na GPW podporządkowane obligacje na 30,4 mln zł. Łącznie od 27 lipca do 3 września bank spłacił dziewięć serii długu o łącznej wartości 166 mln zł. Do końca września czekają go jeszcze cztery wykupy, w sumie na 78 mln zł.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje