piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Kredyt Inkaso uporządkowało dług i chce inwestować

msd | 01 lipca 2022
Windykator zamknął ubiegły rok obrotowy z 25-proc. wzrostem spłat i najniższym od ponad pięciu lat długiem netto. Po niedawnym refinansowaniu obligacyjnego zadłużenia spółka szykuje się do nowej emisji dla inwestorów indywidualnych i istotnego zwiększenia nakładów na wierzytelności.

W zakończonym 31 marca roku obrotowym 2021/22 grupa Kredyt Inkaso osiągnęła 279 mln zł wpłat od dłużników wobec 222,6 mln zł rok wcześniej (wzrost o 25 proc. r/r), a jej EBITDA gotówkowa poprawiła się o 34 proc. r/r do 162,1 mln zł. Windykator nadal niewiele inwestował w odnowienie portfela wierzytelności (35,4 mln zł), w zamian jednak skupiając się na dalszej redukcji zadłużenia odsetkowego. Same zobowiązania finansowe Kredyt Inkaso spadły więc w ubiegłym roku obrotowym o 75 mln zł do 379,6 mln zł na koniec marca. Przy lepszej sytuacji gotówkowej dług netto zanotował natomiast spadek o 99,1 mln zł do 281,4 mln zł, kończąc rok obrotowy na najniższym poziomie od 2016 r. 

Trwające ponad trzy lata delewarowanie dość dobrze oddaje też relacja długu netto do kapitałów własnych windykacyjnej grupy. Na koniec marca było to bowiem 0,94x wobec 1,44x przed rokiem i 2,11x przed dwoma laty. Z kolei stosunek długu netto do EBITDA gotówkowej wyniósł 1,74x wobec odpowiednio 3,14x i 3,39x.

Obok redukcji zadłużenia, windykatorowi udało się też istotnie poprawić strukturę jego zapadalności. Tylko w ostatnich dniach marca Kredyt Inkaso wypuściło obligacje za 158,2 mln zł (cześć z nich będzie amortyzowana do siedmiu lat), spłacając starsze serie o łącznej wartości 171,2 mln zł. 

Na koniec marca windykator dysponował ponadprzeciętnymi 98,2 mln zł środków pieniężnych (pokrywały 55 proc. krótkoterminowych zobowiązań), a niedługo po dniu bilansowym kontynuował proces refinansowania papierów dłużnych – przedterminowo wykupił 75,8 mln zł obligacji, równolegle plasując nowe papiery za 17 mln zł. 

Teraz natomiast, po wyraźnym oddłużeniu i poprawie płynności, Kredyt Inkaso chce ruszyć na zakupy, bo od kilku już lat portfel wierzytelności grupy systematycznie się kurczy. 

- Jesteśmy teraz dobrze przygotowani do zakupu nowych portfeli, zarówno pod względem finansowania, jak i efektywności operacyjnej. Pozwoli nam to zwiększyć skalę działania w naszych kluczowych geografiach, czyli Polsce, Rumunii i Bułgarii – powiedział Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso, cytowany w komunikacie.

Według wartości bilansowej, na koniec roku obrotowego 2021/22 wart był on 575,3 mln zł, z czego windykator spodziewa się osiągnąć w sumie 1,08 mld zł przyszłych wpływów w perspektywie 15 lat (w tym 210 mln zł w pierwszym roku, 190 mln zł – drugim i ok. 140 mln zł w trzecim)

Tymczasem same zeszłoroczne wyniki finansowe Kredyt Inkaso nie robią przesadnie dużego wrażenia na tle rosnących spłat, czy dalszego delewarowania. Wyższe od oczekiwań wpłaty pozwoliły grupie na utrzymanie zbliżonego poziomu przychodów netto (198,1 mln zł wobec 200,3 mln zł). Sam wynik netto spadł o ponad 30 proc. do 31,5 mln zł, a w IV kwartale windykator zaksięgował wręcz 9,6 mln zł straty netto, co było głównie skutkiem – awizowanych w pierwszej połowie czerwca – odpisów związanych z działalnością w Rosji. 

Po przeprowadzeniu odpisów na aktywa w Rosji bilansowa wartość wierzytelności Kredyt Inkaso na tamtejszym rynku spadła do 3,6 mln zł, tj. 0,6 proc. całego portfela. Przy czym warto zauważyć, że wygaszana tam działalność nadal przynosiła grupie relatywnie spore wpływy (wpłaty z rynku rosyjskiego stanowiły 9,4 proc. całkowitych wpływów od dłużników w ub.r.).

Na Catalyst notowane są na razie trzy serie obligacji Kredyt Inkaso. Pochodzące z ostatniej emisji dla inwestorów indywidualnych 3,5-letnie niezabezpieczone papiery, za które spółka płaci WIBOR 3M plus 4,9 pkt proc., kwotowane są na 99,94/100,00 proc. wartości nominalnej (bid/ask).

Według zapowiedzi, Kredyt Inkaso ma w planach kolejną publiczną emisją długu adresowanego do drobnych inwestorów. Prawdopodobnie nie każe na nią czekać zbyt długo, bo prospekt emisyjny wygaśnie pod koniec sierpnia, a wakacje z natury są mniej aktywnym okresem na rynku obligacji przedsiębiorstw.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst