niedziela, 25 lutego 2024

Newsroom

NBP: płynność przedsiębiorstw pozostaje relatywnie dobra

msd | 30 stycznia 2023
Mimo malejącej rentowności netto, sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw niefinansowych wypada stosunkowo korzystnie, a zdolność do utrzymania płynności znajduje się na właściwym poziomie – oceniają analitycy banku centralnego.

Co prawda, przedsiębiorstwa niefinansowe notują spadek dynamiki przychodów, ale nadal rosną one szybciej od kosztów. Pozwala to na poprawę wyniku na sprzedaży, ale po uwzględnieniu operacji finansowych i pozostałej działalności firmy muszą mierzyć się ze spadkiem zysku i rentowności netto – wynika z najnowszej edycji szybkiego monitoringu NBP. Zdaniem analityków banku centralnego, sytuacja finansowa przedsiębiorstw „pozostała relatywnie korzystna”, a kwartalne prognozy ogólnej kondycji firm i popytu nieznacznie się poprawiły, o czym zdecydował korzystniejszy niż pierwotnie oczekiwano rozwój wydarzeń na rynku energii oraz przebieg wojny na Ukrainie.

Jak zauważają autorzy publikacji, od połowy 2021 r. maleje przeciętna płynność gotówkowa i szybka wśród przedsiębiorstw, nadal jednak pozostając powyżej wieloletnich średnich.

„W III kw. 2022 r. sytuacja płynnościowa firm po raz kolejny się pogorszyła, pozostała jednak relatywnie dobra (…) Udział firm z bezpiecznym poziomem płynności gotówkowej w III kw. obniżył się do 52,8 proc. (z 53,6 proc. w II kw.), pozostając na poziomie zbliżonym do notowanego przed kryzysem pandemiczny (52% w IV kw. 2019 r.) i nieco wyższym od wieloletniej średniej (50,5 proc.). Jednocześnie wzrósł odsetek firm o niskiej płynności (do 34,5 proc. z 34,1 proc. w II kw. ), przy czym nadal kształtował  się on poniżej wieloletniej  średniej (37,4 proc.)” – napisano w szybkim monitoringu NBP.

Jak wskazano, wyraźniejszy spadek płynności w III kwartale odnotowały przedsiębiorstwa energetyczne i usługowe. Poprawie uległa natomiast sytuacja w górnictwie, gdzie odnotowano silny przyrost środków pieniężnych.

Według wstępnych danych, sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw pogarszała się także w IV kwartale. Natomiast w 12-miesięcznym horyzoncie więcej firm spodziewa się pogorszenia, aniżeli poprawy płynności.

„Według ankietowanych firm płynność  będzie w dalszym ciągu ograniczana przez szybszy wzrost cen nabycia materiałów i surowców niż cen sprzedawanych wyrobów i usług, znajdujący odzwierciedlenie we wzroście udziału zapasów i spadku udziału inwestycji krótkoterminowych (w tym środków pieniężnych) w sumie bilansowej” – napisano także, zastrzegając równocześnie, że najnowsze oczekiwania firm są mniej pesymistyczne niż w poprzednim kwartale.

Według analityków NBP, ryzyko powszechnej utraty wypłacalności przez firmy pozostaje niskie. Niemniej, w IV kwartale ponownie pogorszyła się deklarowana zdolność przedsiębiorstw do regulowania zobowiązań pozabankowych. Około 47 proc. respondentów ma deklarować posiadanie przeterminowanych zobowiązań, a ponad 72 proc. informuje o posiadaniu przeterminowanych należności z tytułu dostaw i usług. 

Jak wynika z publikacji NBP, firmy zgłaszają spadek zapotrzebowania na kredytu oraz zmniejszenie jego dostępności. Nadal nieźle wypada natomiast zdolność do obsługi zadłużenia odsetkowego.

„W III kw. 2022 r. średnia zdolność sektora przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia kredytowego i pożyczkowego utrzymała się na wysokim poziomie (powyżej średniej długookresowej). Sprzyjał temu wciąż silny wzrost wyniku finansowego netto w okresie I‐III kw. 2022 r. przy relatywnie niskim zadłużeniu kredytowym i pożyczkowym firm przekładającym się na ograniczony wzrost obciążeń odsetkowych” – wyjaśniono.

Z kolei deklarowana w IV kwartale zdolność do obsługi zadłużenia kredytowego obniżyła się, jednak 93,2 proc. ankietowanych podmiotów nie zgłaszało problemów w tym zakresie. A w perspektywie 12-miesięcznej firmy oczekują poprawy zdolności do obsługi długu.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Kłopotliwy spadek inflacji

  23 lutego 2024
  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu oprocentowanie niższe niż resort finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około… 84 mld zł.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Miliard popytu

  16 lutego 2024
  Mamy połowę lutego, a wartość popytu zgłoszonego przez inwestorów w emisjach obligacji adresowanych do szerokiego grona odbiorców na podstawie prospektów emisyjnych, przekroczyła właśnie 1 mld zł, licząc od początku roku.
  czytaj więcej
 • Styczniowa inflacja sprawiła niespodziankę

  15 lutego 2024
  Według wstępnych danych, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w styczniu o 3,9 proc. r/r wobec rynkowego konsensusu na poziomie 4,2 proc.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (styczeń 2024)

  13 lutego 2024
  W styczniu obrót na Catalyst osiągnął 435,92 mln zł – poniżej 12-miesięcznej średniej (473 mln zł) i o 17,8 proc. mniej niż w styczniu.
  czytaj więcej