środa, 27 stycznia 2021

Newsroom

VEHIS chce zebrać do 11 mln zł z publicznej oferty obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 13 stycznia 2021
Działająca od roku spółka VEHIS FIN1, która stanowi część samochodowo-finansowej platformy, proponuje papiery dłużne oprocentowane na WIBOR 3M plus 4,5 pkt proc. przy czteroletnim okresie spłaty i okresowej amortyzacji uzależnionej od wpływów z umów leasingowych.

Prowadzona przez VEHIS FIN1 publiczna memorandowa oferta obligacji serii B warta jest do 11 mln zł. W jej ramach spółka proponuje dług oprocentowany na WIBOR 3M plus 4,5 pkt proc. marży, który będzie spłacany w latach 2022-2025. Ostateczny termin wykupu to wprawdzie 31 stycznia 2025 r., ale warunki emisji przewidują również mechanizm spłaty oparty o przepływy z zawartych umów. Począwszy od 30 kwietnia 2022 r. VEHIS FIN1 zobowiązuje się więc dokonywać cokwartalnej amortyzacji długu, której wartość zależeć będzie od wpłat leasingobiorców, trafiających na – stanowiący element zabezpieczenia emisji – rachunek escrow. Według aktualnych szacunków, wartość amortyzacji na ogół mieścić miałaby się pomiędzy 8 a 9 proc. pierwotnej wartości długu. 

Niezależnie od płatności kapitałowych rozpoczynających się 30 kwietnia 2022 r., VEHIS FIN1 będzie miał też od tego momentu prawo do przeprowadzenia przedterminowego wykupu długu.

Pozyskane przez spółkę środki z emisji obligacji (po potrąceniu 0,4 mln zł kosztów) trafić mają na finansowanie lub refinansowanie zakupu pojazdów, oddawanych klientom w leasing. I o te auta oraz umowy opierać się mają także zabezpieczenia, które zostaną ustanowione po wydaniu obligacji. Na liście zabezpieczeń znajdziemy więc zastawy rejestrowe na zbiorze samochodów, cesję na zbiorze umów leasingowych, zastaw na rachunku escrow, gdzie kierowane będą wpływy z umów, a wreszcie i cesję z polis ubezpieczeniowych aut. 

W przypadku cesji z istniejących umów leasingowych spółka zobowiązana będzie utrzymywać wskaźnik nadzabezpieczenia powyżej 125 proc. wartości nominalnej istniejących obligacji pomniejszonych o gotówkę na rachunku escrow. Spadek wskaźnika poniżej 112,5 proc. i brak uzupełnienia od 125 proc. w ciągu kolejnych 30 dni stanowiłby przypadek naruszenia WEO. Podobnie, jak na przykład wypłata dywidendy powodująca spadek kapitałów własnych spółki poniżej 40 mln zł.

Zapisy na warte do 11 mln zł obligacje VEHIS FIN1 przyjmuje Michael/Ström DM, który pełni rolę oferującego. Inwestorzy mają czas na decyzję i ewentualną wpłatę do 25 stycznia, zaś przydział długu powinien nastąpić trzy dni kalendarzowe później. 

Obligacje nie trafią do obrotu na Catalyst.

VEHIS FIN1 to spółka zajmująca się finansowaniem środków transportu w formie leasingu. Wraz ze spółką-siostrą tworzą one grupę VEHIS, która dostarcza klientom kompleksową platformę finansowo-samochodową (dostawa pojazdu, jego finansowanie, ubezpieczenie, serwis, usługi GPS). Sama spółka VEHIS FIN1 powstała w maju 2019 r., a operacyjnie działa od IV kwartału 2019 r. Większościowym jej akcjonariuszem, a także spółki-siostry, jest fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, który do tej pory zainwestował 66 mln zł w grupę VEHIS (w tym 44 mln zł w VEHIS FIN1).

Od stycznia do listopada 2020 r. VEHIS zawarł około 500 umów leasingu o wartości 54 mln zł. Nieco wcześniej, bo koniec września, spółka miała natomiast 50,1 mln zł aktywów i 44 mln zł kapitałów własnych. Jej dług netto był ujemny (gotówka przekraczała wartość długu odsetkowego), a w październiku spółka pozyskała 10 mln zł z emisji czteroletnich amortyzowanych obligacji serii A, za które – wg naszych szacunków – płaci WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. marży.

Naszym zdaniem

Bez wątpienia VEHIS FIN1 to wciąż świeży podmiot, aczkolwiek z produktem, który od samego początku przynosi wpływy z zawartych umów (całkowite przepływy operacyjne są oczywiście ujemne z uwagi na budowę portfela). Oparcie zabezpieczeń i wykupu długu o już pracujące umowy powinno działać na korzyść obligatariuszy, choć istnieje ryzyko, że spółka nie rozpoznała jeszcze ryzyka kredytowego klientów w sposób wystarczający. Za VEHIS-em stoi nie byle jaki inwestor i uznana kadra menedżerska z doświadczeniem w rozwoju takich firm, jak Getin Leasing, czy Alior Leasing, ale pierwsze rynkowe szlify przyszło spółce zbierać w niespotykanych dotąd warunkach gospodarczych.

Na razie dotychczasową skalę działalności spółki przyrównać można mniej więcej do połowy sprzedaży realizowanej przez średniej wielkości stołeczny salon popularnych marek. Można jednak zakładać, że w najbliższym czasie potrzeby kapitałowe i zadłużenie VEHIS-a będą tylko rosły, jeśli spółka chce dla siebie uszczknąć coś z toru wciąż podzielonego głównie pomiędzy zasiedziałymi firmami leasingowymi, które mają znacznie lepszy dostęp do taniego finansowania (bankowi leasingodawcy finansują się obecnie nawet po cenie poniżej 1 proc. rocznie).

VEHIS FIN1 oferuje więc 4,5 pkt proc. marży ponad WIBOR w zamian wciąż krótką historię kredytową posiadanego portfela umów, perspektywę zadłużenia rosnącego szybciej od wyników (przychody spółki to głównie marża z umów), czy brak notowań obligacji na GPW. Z drugiej strony spółka dość dobrze wyszła naprzeciw tym problemom ustanawiając zabezpieczenie i ustalając mechanizm spłaty długu w oparciu o zawarte umowy. Pandemiczne zmiany nawyków prawdopodobnie skłoniłyby wielu inwestorów, aby stanąć w jednym rzędzie z EI wśród udziałowców VEHIS-a i w razie rynkowego sukcesu spółki sięgnąć po znacznie większe zyski niż ok. 4,7 proc. rocznie z obligacji. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje