środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Znakomity początek roku PCC Rokity

msd | 18 maja 2022
Sprzyjające warunki w segmencie chloropochodnych zapewniły grupie wzrost wyniku EBITDA o 50,3 proc. r/r do 203,8 mln zł w I kwartale. Pomimo częściowego odpływu gotówki i wzrostu długu netto, na kilka tygodni przed wypłatą dużej dywidendy bilans Rokity pozostawał nad wyraz mocny.

Przychody chemicznej grupy wzrosły o 40,8 proc. r/r do 697,4 mln zł w I kwartale, a jej wynik brutto na sprzedaży rósł o kilka punktów procentowych szybciej, notując 233,8 mln zł. Znacząco wolniej rosły przy tym koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, a dodatkowo do rachunku wyników trafiły dodatkowe zyski z różnic kursowych. PCC Rokita zanotował przy tym spadek kosztów finansowych (3,9 mln zł wobec 6,1 mln zł), bo jego zadłużenie było niższe niż przed rokiem, a znacząca jego część oparta jest o stałą stopę. 

Koniec końców, skonsolidowany zysk netto Rokity wzrósł o 78,2 proc. r/r do 123,9 mln zł, a wynik EBITDA poprawił się o 50,3 proc. do 203,8 mln zł, z czego ponad połowa przypadła na segment chloropochodnych (107,5 mln zł wobec 28,5 mln zł rok wcześniej), gdzie grupie mocno sprzyjały rekordowe ceny ługu sodowego i sody kaustycznej. I zanosi się, że pozytywne tego odbicie w wynikach Rokity bynajmniej nie zakończy się na I kwartale.

„Obecnie ma miejsce dalszy wzrost cen chloroalkaliów. Ta tendencja, zwłaszcza dla ługu sodowego, może być kontynuowana również w najbliższym czasie (…)” – napisano w sprawozdaniu Rokity.

Tymczasem osiągnięte zyski, przy mocnym wzroście zapotrzebowania na kapitał obrotowy (wzrost należności i zapasów przy spłacie części zobowiązań handlowych), pozwoliły grupie na osiągnięcie 96,3 mln zł dodatnich przepływów operacyjnych wobec 73,5 mln zł przed rokiem. W tym samym czasie PCC Rokita poniósł jednak 129,4 mln zł wydatków z działalności inwestycyjnej. Przy czym sam CAPEX to 40,6 mln zł, a ponad 89,3 mln zł stanowiły wydatki z tytułu udzielenia pożyczek, głównie do dominującego akcjonariusza.

W samym I kwartale stan rachunków bankowych Rokity zmalał więc z 322,2 mln zł w grudniu do 264,3 mln zł na koniec marca, ale sytuacja bilansowa grupy nadal pozostawała mocna. Jej dług netto to 411,2 mln zł wobec 352,5 mln zł kwartał wcześniej, ale i 628,4 mln zł przed rokiem. Stanowił on zatem niecałe 0,6x 12-miesięcznego zysku EBITDA, notując drugi najlepszy wynik w ośmioletniej historii Rokity na GPW (rekord na poziomie nieco ponad 0,5x pochodzi z końca ub.r.). To samo tyczy się też relacji długu netto do kapitałów własnych (0,3x).

Mimo częściowego odpływu gotówki, środki pieniężne posiadane przez chemiczną grupę pokrywały 0,48x krótkoterminowych zobowiązań (0,63x w grudniu), blisko dwukrotnie przekraczając trzyletnią średnią. Przy 934,1 mln zł aktywów obrotowych, z czego należności i zapasy to kolejno 315,6 mln zł oraz 184,2 mln zł, wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej przyjmowały nienotowane dotąd wartości – odpowiednio 1,70x i 1,36x. 

Akumulację płynności Rokity po części tłumaczyć można też dywidendą, na dzień bilansowy nawet jeszcze nie uchwaloną przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, a zatem nieuwzględnioną w zobowiązaniach. Już na początku maja spółka wypłaciła swoim akcjonariuszom rekordowe 262,7 mln zł z ubiegłorocznego zysku (rzeczywisty wypływ gotówki mógł być mniejszy, o ile dokonano potrącenia z 97,7 mln zł, które większościowy akcjonariusz winien był Rokicie tytułem pożyczek).

Czas na łyżkę dziegciu – jak wynika z treści sprawozdania, w I kwartale jedna ze spółek zależnych Rokity nie wywiązała się z obowiązku dotrzymania kowenantów finansowych. Niestety, zagadnienie nie zostało bliżej wyjaśnione.

Na Catalyst znajduje się osiem serii obligacji Rokity o terminach spłaty przypadających na lata 2023-2027 i stałych kuponach (5 i 5,5 proc.). Przy niskiej płynności i fakcie, że wszystkie z nich plasowano wśród inwestorów indywidualnych, aktualne rentowności wyraźnie rozjechały się z sytuacją rynkową. Nic nie ujmując Rokicie, bo przecież znajduje się w historycznie najlepszej kondycji finansowej, ale rentowności zbliżone do tych na długu skarbowym (w pojedynczych transakcjach nawet niższe) wydają się być trudne do wytłumaczenia. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst