piątek, 20 października 2017

Newsroom

Zysk Bestu spadł o 82 proc. w I kw.

msd | 18 maja 2017
W pierwszym kwartale zysk netto windykacyjnej grupy spadł o 81,9 proc. r/r do 6,2 mln zł. Po części to wina zdarzeń o charakterze niegotówkowym. Mimo kolejnych inwestycji przepływy gotówkowe były dodatnie, a przetrzymanie wysokiego poziomu gotówki na przełomie kwartałów pozwoliło utrzymać wskaźnik zadłużenia na podobnym poziomie co w grudniu.

Za gwałtownym pogorszeniem wyników stał zarówno spadek przychodów, jak i wyższe koszty działalności grupy Best. Pomimo wzrostu spłat od klientów skonsolidowane przychody operacyjne windykatora spadły o 35,7 proc. r/r do 35,7 mln zł. Stała za tym przede wszystkim aktualizacja wyceny wierzytelności, która obniżyła przychody o 14,1 mln zł (przed rokiem podwyższyła o 9,1 mln zł). Po stronie kosztów rosły zaś przede wszystkim wynagrodzenia, usługi obce i koszty finansowe. To skutek rozwoju firmy, w tym początków ekspansji zagranicznej, a także wzrostu zadłużenia.

Bilans grupy Best na koniec I kwartału wykazywał wyraźny wzrost wskaźnika ogólnego zadłużenia (0,65x wobec 0,61x w grudniu i 0,53x przed rokiem), przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźnika zadłużenia finansowego netto do kapitałów na poziomie nieco niższym niż w grudniu. Obraz sytuacji bilansowej został po prostu uchwycony w nietypowym momencie. Best był po dwóch publicznych emisjach obligacji (90 mln zł wpływów brutto) i sporych inwestycjach w nowe pakiety wierzytelności, za które jednak nie zdążył jeszcze zapłacić.

Zdjęcie zrobione na 31 marca wykazuje więc wzrost zobowiązań finansowych i handlowych przy jednoczesnym wysokim saldzie gotówki (105,3 mln zł, bodaj rekord w historii Bestu), stąd dług netto wcale nie był wyższy niż w grudniu. Wynosił on 476 mln zł (wobec 481,9 mln zł) stanowiąc 1,31x kapitałów własnych wobec 1,35x kwartał wcześniej i 1,0x przed rokiem (limit w warunkach emisji obligacji wynosi 2,5x). Najpewniej po dniu bilansowym doszło do znacznego wzrostu wskaźnika zadłużenia, bo większość wpływów z emisji Best wydał na opłacenie nabytych wierzytelności (zobowiązania z tego tytułu na koniec marca wynosiły 88 mln zł).

Prawdopodobnie w kolejnym sprawozdaniu Best wykazałby wzrost wskaźnika dług netto/kapitały własne powyżej 1,5x, ale spółka znalazła inwestora chętnego ją dokapitalizować. Fundusz Quercusa objął akcje windykatora za 19 mln zł. W perspektywie kolejnych kwartałów pozostawać może także zamiana na kapitał drugiej części pożyczek udzielonych przez członków zarządu (głównie prezesa). Wygasające w grudniu umowy warte są 36,5 mln zł. Poprzednim razem doszło do konwersji na nowe akcje, nie kryto przy tym, że podobnie stać się może też w przyszłości.

Ostatecznie pozytywny efekt dokapitalizowania przeprowadzonego po dniu bilansowym przejść może niezauważony na dłuższą metę, bo Best zapowiedział też emisję obligacji na 10 mln euro. W perspektywie kolejnych kilku miesięcy windykator prawdopodobnie wyjdzie też z jedną lub dwiema ofertami publicznymi, wartymi łącznie 60 mln zł. Na tyle pozwala bowiem ważny do 3 października prospekt emisyjny dla programu o wartości 200 mln zł, który Best zamierza wykorzystać w całości.

Ze 105,3 mln zł gotówki na rachunkach kwestia płynności windykacyjnej grupy na koniec marca nie mogła budzić wątpliwości. Gdyby przyjąć spłatę wszystkich zobowiązań wynikających z zakupionych pakietów wierzytelności, krótkoterminowe zobowiązania zmalałyby do 122,4 mln zł, a saldo gotówki do 17,2 mln zł. Tym samym płynność natychmiastowa spadłaby z 0,5x do 0,14x, ale z tym zastrzeżeniem, że Best oczekuje otrzymać od dłużników 182,5 mln zł wpływów w ciągu roku i pożyczyć co najmniej 100 mln zł w obligacjach. Do tego dochodzi także bufor w postaci pożyczki właścicielskiej, która może zostać zamieniona na kapitał, a w ostateczności prolongowana.

Na Catalyst znajduje się 14 serii obligacji Bestu z terminami spłaty od kwietnia 2018 r. do września 2021 r. Najdalsze serie, wygasające w 2020 i 2021 r., wyceniane są z w większości rentownościami mieszczącymi się między 4,9 a 5,3 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje