piątek, 18 stycznia 2019

Newsroom

Tydzień na kredyt - komentarz tygodniowy DI Investors

Piotr Ludwiczak, analityk rynku obligacji DI Investors | 09 lipca 2013
Podsumowanie tygodnia 1-5 lipca na Catalyst

   Wzrosty i spadki

   W ostatnim tygodniu największy wzrost kursu wśród obligacji notowanych na Catalyst zanotowały papiery dłużne spółki MEW. Kurs serii MSA1013 wzrósł o 15,00 pkt. proc. do 73,00. Tygodniowy obrót sesyjny wyniósł 12,2 tys. zł. Wzrost kursu o 10,50 pkt. proc. do 91,50 zanotowały obligacje spółki BBI Zeneris (seria BBZ1213). W transakcjach sesyjnych obrócono w zeszłym tygodniu 132,7 tys. zł.

   Największy spadek kursu zanotowały dwie serie obligacji spółki Sco-Pak. Kurs serii SCO0713 spadł o 7,00 pkt. proc. do 88,00 (obrót sesyjny wyniósł 67,0 tys. zł). Spadek kursu o 3,30 pkt. proc. do 88,80 zanotowała seria SCO0813. W transakcjach sesyjnych obrócono w zeszłym tygodniu 2,8 tys. zł.

   Stopy procentowe

   Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Od 4 lipca referencyjna stopa procentowa wynosi 2,50% w skali roku. Po decyzji RPP, WIBOR3M spadł w czwartek o 0,02 pkt. proc. do 2,69 proc. Poziom stopy lombardowej, depozytowej oraz redyskonta weksli wynosi odpowiednio 4,00 proc., 1,00 proc. oraz 2,75 proc. w skali roku. Poprzednio Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych na czerwcowym posiedzeniu.

   Informacje ze spółek

   BBI Zeneris (3.07) – Zarząd spółki poinformował o dokonaniu emisji 23,1 mln zł zabezpieczonych obligacji serii J. Obligacje oprocentowane są według stopy procentowej 9,0 proc. w skali roku. Planowany termin wykupu został ustalony na 29 czerwca 2015. Celem emisji była spłata obligacji serii G, H i E. Spółka dokonała całkowitego wykupu 7,0 mln zł obligacji serii G oraz 15,3 mln zł obligacji serii H (przedterminowy wykup), a także częściowego przedterminowego wykupu 1,5 mln zł obligacji serii E.

   East Pictures (2.07) – Spółka nie wypłaciła w terminie odsetek od obligacji serii C (EAP1213) i D (EAP0214). Zarząd poinformował, iż opóźnienie w wypłacie spowodowane było późniejszym niż zakładano wpływem środków na rachunek obrotowy spółki i zobowiązał się do uregulowania wszystkich zobowiązań z tego tytułu wraz z należnymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia do 19 lipca 2013.

   Gant Development (3.07) – Deweloper nie wyemitował skonsolidowanych obligacji do kwoty 195,0 mln zł w dniu 2 lipca 2013. Zarząd poinformował, że procesy decyzyjne niektórych inwestorów instytucjonalnych nie zostały zakończone do dnia składania zapisów. W najbliższych dniach zarząd zamierza podjąć nową uchwałę dotyczącą emisji obligacji uwzględniającą nowe terminy oferowania. W piątek Gant Development przesunął termin wykupu 29,2 mln zł obligacji serii BE na 19 lipca 2013.

   Spółka zależna od Gant Development – Gant PM – otrzymała pozwolenie na użytkowanie lokali mieszkalnych inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego Odra Tower we Wrocławiu.

   Marvipol (1.07) – Zarząd spółki poinformował o dokonaniu emisji 4 mln zł obligacji serii M. 27 czerwca 2013 spółka zapowiedziała, że emisja zostanie objęta przez fundusze zarządzane przez podmioty wchodzące w skład Grupy PZU. Na obligacjach ma być ustanowione zabezpieczenie w postaci hipoteki do maksymalnej kwoty równej 8 mln zł. Marvipol zamierza wykupić obligacje 1 lipca 2016.

   Mera (4.07) – W dniach 2 i 4 lipca 2013 spółka nabyła po 850 tys. zł własnych obligacji serii H (MER1213). Nabycie obligacji nastąpiło w celu ich umorzenia. Termin zapadalności pozostałych 800 tys. zł obligacji serii H przypada na grudzień 2013.

   PGE (3.07) – Agencja ratingowa Fitch przyznała spółce ostateczny rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej na poziomie AA-(pol) dla przeprowadzonej emisji obligacji krajowych w nominalnej kwocie 1,0 mld zł.

   Pragma Faktoring (1.07) – Spółka przedstawiła raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia obligatariuszy serii B, C oraz D. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem wynosi odpowiednio 24,3 mln zł, 18,6 mln zł oraz 19,8 mln zł.

   Timberone (1.07) – Sąd Rejonowy w Zamościu ogłosił upadłość likwidacyjną spółki. W uzasadnieniu podano, iż spółce nie udało się pozyskać finansowania zewnętrznego niezbędnego do uruchomienia budowy zakładu, a zaprzestanie regulowania zobowiązań przez spółkę ma charakter stały. Łączna wysokość zobowiązań spółki wynosi 8,3 mln zł, zaś majątek spółki 14,3 mln zł.

   Voxel (3.07) – Zarząd spółki poinformował, że zamierza wyemitować do 12,0 mln zł zabezpieczonych obligacji serii D. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na stawce WIBOR6M powiększonej o marżę w wysokości 500 punktów bazowych. Planowany termin wykupu obligacji został ustalony na 31 lipca 2016.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Dlaczego obligacje rynków wschodzących to o jeden most za daleko?

  17 stycznia 2019
  Wydaje się, że łagodniejsza retoryka Rezerwy Federalnej wystarczyła do ożywienia rynku po zakończonym niedawno koszmarnym grudniu, a także przekonała inwestorów, że wyceny aktywów będą miały wsparcie przez cały rok.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2018)

  17 stycznia 2019
  W grudniu wszystkie analizowane współczynniki dotyczące obrotów na rynku Catalyst pogorszyły się. Całkowite obroty wyniosły 138,31 mln zł, czyli znacznie mniej niż w ostatnich miesiącach. Wartość ta jest o 23 proc. niższa od średniej z ostatnich 12 miesięcy i aż o 43 proc. niższa w porównaniu do obrotów sprzed roku.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Koniec spadku stóp WIBOR

  05 lipca 2013
  Od połowy maja stopy WIBOR wahają się wąskim, kilkupunktowym zakresie. To sygnał, że dwie ostatnie obniżki zostały zdyskontowane wcześniej, a kolejnych rynek się nie spodziewa.
  czytaj więcej
 • RPP obniżyła stopy procentowe

  03 lipca 2013
  Zgodnie z oczekiwaniami większość ekonomistów ankietowanych przez agencje prasowe, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę stopy procentowe o 25 pkt bazowych.
  czytaj więcej

Emisje