niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

Bankowe finansowanie Bestu jednak niższe

msd | 22 marca 2019
W październiku ubiegłego roku Best informował o warunkowym zwiększeniu kwoty dostępnego kredytu z 50 mln zł do 250 mln zł. Umowa nie weszła jednak w życie. Być może wejdzie teraz, ale z niższym limitem.

Best II NSFIZ oraz Best IV NSFIZ, fundusze sekurytyzacyjne w 100 proc. należące do windykacyjnego Bestu, tym razem zwiększyły kwotę dostępnego kredytu z 50 mln zł do 150 mln zł. Termin udostępnienia kredytu przesunięto do 28 lutego 2020 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12-miesięczne okresy, nie dłużej niż do 28 lutego 2030 r.

Postanowienia umowy, do której Best przystępuje jako poręczyciel, wejdą w życie po spełnieniu warunków zawieszających, wśród których jest między innymi konieczność złożenia przez każdego z kredytobiorców oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Bestu z terminami spłaty do 2022 r. Najdłuższe z nich wyceniane są z 8-8,7 proc. rentowności brutto.

Niecałe dwa tygodnie temu Best wykupił w terminie obligacje o wartości 35 mln zł. To jedyny wykup papierów dłużnych, który przypadał windykatorowi na ten rok.

Więcej wiadomości o BEST II NS FIZ, Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje