niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

GPW chce wypłacić 104,9 mln zł dywidendy

msd | 29 kwietnia 2021
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych proponuje wypłatę 104,9 mln zł dywidendy, w czym miał się kierować między innymi wprowadzonymi przez banki opłatami za wysoki saldo oraz niskim oprocentowaniem lokat.

Proponowana przez zarząd GPW dywidenda miałaby wynieść 2,5 zł na akcję, co daje 5,27 proc. według ceny zamknięcia z poprzedniej sesji. Jak wylicza Giełda, łączna wartość środków, które mogą trafić do akcjonariuszy (104,9 mln zł), stanowi 69,3 proc. jej skonsolidowanego zysku i 77,3 proc. zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. 

Rekomendując wysokość dywidendy zarząd GPW miał się kierować nie tylko wynikami za 2020 r., wytycznymi dla spółek skarbu państwa, potrzebami inwestycyjnymi i płynnościowymi, ale i też niskim oprocentowaniem lokat oraz opłatami za wysokie saldo depozytów w bankach (ekwiwalent ujemnego oprocentowania).

Przed ewentualnym głosowaniem walnego zgromadzenia, rekomendacja GPW zostanie z poddana ocenie Rady Giełdy.

Na koniec 2020 r. grupa GPW miała 421,2 mln zł gotówki oraz 295 mln zł w lokatach i obligacjach korporacyjnych. Płynne środki stanowiły więc ponad połowę aktywów Giełdy i były znacząco wyższe od jej zadłużenia odsetkowego (262,8 mln zł), na które składają się głównie obligacje.

Notowane na Catalyst zmiennokuponowe obligacje GPW0122 (WIBOR plus 0,95 pkt proc.) oraz stałokuponowe papiery GPW1022 (3,19 proc.) wyceniano w czwartek kolejno z 0,63 i 1,3 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje